Sjekkliste for god datakvalitet

Det kan være tidkrevende å sjekke format og beskrivelsene av attributtene i Feides informasjonsmodell. Vi har derfor laget en sjekkliste på hva du som Feide-administrator må sjekke opp for å fange opp de mest alvorlige feilene som kan føre til problemer for organisasjonen sine brukere.

Navn

Det er obligatorisk å registrere navn på en bruker. Navn brukes ofte i tjenester for visning av brukere i tjenesten. Det er derfor viktig at navnet registreres i riktig format og er gjenkjennelig for brukeren i tjenestene.

Eksempelvis kan en lærer få vansker med å gjenkjenne elevene i klasselista når vedkommende skal tildele oppgaver i tjenesten hvis navnet til brukeren ikke er gjenkjennelig.

Ekstra mellomrom i navn

Du må ikke registrere navn med to eller flere mellomrom.

Hvis navnet til en bruker inneholder ekstra mellomrom, vil du se feilmeldingen «Extra whitespace in attribute» i datakvalitetsjekken.

Brukere som mangler navn

Alle Feide-brukere skal være registrert med navn.

Hvis brukere mangler noen av attributtene for navn, vil du se feilmeldingen «Missing required attribute: sn/cn/displayName/givenName/norEduPersonLegalName» i datakvalitetsjekken.

Hvis en bruker mangler navn, må du sjekke om denne brukeren tilhører en person. Hvis det ikke er tilfelle, må du slette brukeren.

En Feide-bruker skal bare tilhøre én person. Det er ikke tillatt å dele brukere.

Brukeridentifikator

En brukeridentifikator identifiserer en bruker slik at de får tilgang til innholdet sitt i en tjeneste. Det finnes flere forskjellige brukeridentifikatorer. Brukernavn (eduPersonPrincipalName) benyttes vanligvis, mens nasjonalt identitetsnummer (norEduPersonNIN) kan benyttes av tjenester som trenger å identifisere brukere på tvers av organisasjoner.

Det viktig at brukeridentifikatoren blir registrert korrekt og at du ikke registrerer fiktiv informasjon som kan gi personer urettmessig tilgang til en annen brukers Feide-konto, tjenester og informasjon.

Flere Feide-kontoer med samme brukernavn

Hvis det er flere Feide-kontoer med samme brukernavn, vil du se feilmeldingen "Duplicate identifier for eduPersonPrincipalName/uid" i datakvalitetssjekken.

Brukerne med denne feilen vil få feilmeldingen "Duplikate brukerkontoer funnet i brukerkatalogen" når de prøver å logge inn med Feide.

Denne feilen oppstår typisk hvis personer er opprettet flere ganger, eller at brukernavnet allerede er registrert på en annen Feide-bruker.

Du må sjekke om begge Feide-kontoene fortsatt er i bruk og om de tilhører to forskjellige personer.

Brukere som mangler eller har ugyldig verdi på brukernavn

Hvis en bruker mangler eller har ugyldig verdi på enten brukernavn (uid) eller fullt brukernavn (eduPersonPrincipalName), vil ikke brukeren få logget inn med sin Feide-bruker. Dette må du derfor rette opp i med en gang.

Et ugyldig format på brukernavn kan for eksempel være at det inneholde store bokstaver, mellomrom eller tegn. I disse situasjonene kan brukeren oppleve problemer med å bruke enkelte tjenester.

Hvis brukeren opplever problemer med å benytte tjenester, må du rette opp feilen.

Vi vet at det kan være krevende å endre brukernavn når dette er registrert feil. Endringene må koordineres med alle tjenestene som brukeren benytter, slik at brukeren ikke mister tilganger eller lisenser. Derfor anbefaler vi ikke å rette opp feilen hvis ikke brukeren opplever problemer med å benytte tjenesten.

Brukernavn og fullt brukernavn samsvarer ikke

Hvis attributtene for brukernavn (uid) og fullt brukernavn (eduPersonPrincipalName) ikke samsvarer med hverandre, vil du se feilmeldingen «Mismatch between eduPersonPrincipalName and uid» i datakvalitetssjekken.

Brukeren får logget inn med Feide, men kan lett bli forvirret når et brukernavn benyttes i en tjeneste og et annet brukernavn benyttes i en annen tjeneste.

Personen kan oppleve problemer hvis en tjeneste går fra å bruke brukernavn (uid) til fullt brukernavn (eduPersonPrincipalName). Dette skjer typisk for tjenester som tidligere har blitt brukt av én vertsorganisasjon, men som skal tas i bruk av flere. Dette er fordi brukernavn (uid) potensielt kan matche med en bruker ved en annen organisasjon som også benytter tjenesten. Dette kan gi brukere tilgang til andre personer sitt innhold i tjenester, noe som er et personvernbrudd.

Det kan være krevende å endre brukernavn når dette er registrert feil. Du må koordinere endringene med alle tjenestene brukeren benytter, slik at brukeren ikke mister tilganger eller lisenser i tjenester.

Flere Feide-kontoer med samme nasjonale identitetsnummer

Hvis det er flere Feide-kontoer med samme nasjonale identitetsnummer, vil du se feilmeldingen «Duplicate identifier for norEduPersonNIN» i datakvalitetssjekken.

Dette oppstår typisk hvis en person har flere Feide-kontoer hos en vertsorganisasjon, eller hvis det er registrert et tilfeldig nasjonalt identitetsnummer på en bruker, som en annen person allerede har registrert på sin Feide-konto.

Selv om det er obligatorisk å registrere nasjonalt identitetsnummer, skal du ikke registrere dette hvis brukeren ikke har eller hvis de har et unntak for å registrere nasjonalt identitetsnummer. Det er brudd på kravene i Feide å registrere oppdiktet informasjon.

Du må sjekke hvem dette gjelder – er det én person med flere Feide-kontoer, eller har ulike personer registrert samme nasjonalt identitetsnummer?

Person med flere Feide-kontoer

Hvis det er en person med flere Feide-kontoer hos vertsorganisasjonen, må du sjekke hvorfor brukeren har flere Feide-kontoer.

Feide tillater at en person har flere roller på samme brukerkonto. Personer kan derfor både være ansatt og student. Det er opp til vertsorganisasjonen om noen personer skal ha to Feide-kontoer eller én Feide-konto med flere roller. Hvis en bruker er registrert med samme rolle på begge Feide-kontoene, kan dette tyde på at Feide-kontoen er opprettet to ganger ved en feil.

Personer med to Feide-kontoer hos samme organisasjon kan ikke benytte ID-porten som ekstern innloggingsmetode i Feide. Fødselsnummer og D-nummer brukes til å koble Feide-kontoen mot en person sin konto i ID-porten. Brukeren vil få feilmeldingen "Duplikate brukerkontoer funnet i brukerkatalogen" når de prøver å logge inn med ID-porten. De får fortsatt logget inn med Feide hvis de oppgir brukernavn og passord på Feide-kontoen sin.

Ulike personer med samme nasjonale identitetsnummer

Hvis flere forskjellige personer har registrert samme nasjonale identitetsnummer på sin Feide-konto, må du rette opp i dette med en gang. To brukere med samme nasjonale identitetsnummer vil gjøre at brukerne har tilgang til hverandre sitt innhold i tjenester. Dette er et personvernbrudd.

En vertsorganisasjon har 72 timers frist på å melde inn personvernbrudd etter at det er avdekket. 

Les mer om hva du skal gjøre ved et personvernbrudd.

Denne feilen kan ha oppstått hvis det er registrert et oppdiktet identitetsnummer på Feide-kontoen. Det oppdiktede identitetsnummeret kan være identisk med et ekte nummer. Hvis ikke personer har, eller ikke skal ha, registrert et nasjonalt identitetsnummer på sin Feide-bruker, skal det ikke registreres et nasjonalt identitetsnummer på Feide-kontoen til brukeren i det hele tatt. Se "Unntak for registrering av nasjonalt identitetsnummer for brukere med skjult identitet" lengre ned på siden.

Brukere som er registrert med ugyldig nasjonalt identitetsnummer

Hvis en bruker mangler nasjonalt identitetsnummer, er det viktig at du ikke registrerer et oppdiktet identitetsnummer. Det oppdiktede identitetsnummeret kan være identisk med et ekte nummer, som igjen kan gi brukeren tilgang til andre brukeres innhold i tjenester. Dette er derfor et brudd på personvernet.

Feilmeldingene om ugyldig format på numrene som «Invalid syntax for norEduPersonNIN» eller «Invalid value for norEduPersonNIN» i datakvalitetsjekken er et tegn på at brukere er registrert med fiktivt nummer.

I disse situasjonene må du fjerne nasjonalt identitetsnummer på brukeren selv om dette generer feilmelding i datakvalitetsjekken om manglede nasjonalt identitetsnummer. Deretter må du sjekke hvorfor det ikke er registrert et korrekt nasjonalt identitetsnummer på Feide-brukeren

Brukere som mangler nasjonalt identitetsnummer

Hvis det ikke registrert nasjonalt identitetsnummer på en bruker, vil du se feilmeldingen «Missing required attribute: norEduPersonNIN» i datakvalitetsjekken.

Du må sjekke årsaken til hvorfor det ikke er registrert et nasjonalt identitetsnummer på Feide-brukeren. Det er ikke alltid nasjonalt identitetsnummer skal registreres, for eksempel har brukere med skjult identitet unntak fra å registrere nasjonalt identitetsnummer. Se Unntak for registrering av nasjonalt identitetsnummer for brukere med skjult identitet.

Hvis det ikke er en grunn til at en bruker mangler nasjonalt identitetsnummer, må du registrere dette.

Har ikke brukeren norsk fødselsnummer?
Det finnes flere nasjonale identitetsnumre som kan registreres for personer som ikke har norsk fødselsnummer. Sjekk om brukeren har et av de andre nasjonale identitetsnumrene:

 • Midlertidig personnummer, også kalt D-nummer (midlertidig identitetsnummer gitt av Skatteetaten) eller et DUF-nummer (registreringsnummer i UDI for personer som har søkt om asyl eller opphold i Norge).
 • S-nummer/SO-nummer (studentnummer utstedes av Samordna opptak). Dette nummeret er for utvekslingsstudenters ved universiteter/høyskoler.

Hvis brukeren ikke har fått tildelt et midlertidig personnummer, kan du registrere dette senere. Se Hva kan gjøres for brukere som ikke har registrert nasjonalt identitetsnummer?

Det er viktig å legge inn D-nummeret så fort brukeren får tildelt det. Slik sikrer vi at personinformasjonen knyttet til brukerne til enhver tid er oppdatert og at datakvaliteten bevares. Har tjenesteleverandørene tilrettelagt for bruk uten nasjonalt identitetsnummer, må du varsle de når D-nummeret til brukeren er oppdatert. På denne måten mister ikke brukerne innhold og tilganger i tjenestene sine.

Unntak for registrering av nasjonalt identitetsnummer for brukere med skjult identitet

En Feide-bruker skal i utgangspunktet registreres med et nasjonalt identitetsnummer, men det finnes unntak for eksempel for personer med skjult identitet – personer på hemmelig adresse eller som er i fengsel.

Selv om det er obligatorisk å registrere nasjonalt identitetsnummer, så får disse brukerne unntak fra å registrere nasjonalt identitetsnummer. Brukere med unntak vil gi feilmelding i datakvalitetsjekken. Det er viktig at vertsorganisasjonen har kontroll over brukere som gir unntak for feil, men samtidig fanger opp når andre brukere som skal ha et nasjonalt identitetsnummer, ikke har registrert det.

Brukere uten nasjonalt identitetsnummer kan potensielt få problemer med å benytte tjenester som henter og benytter nasjonalt identitetsnummer til tilgangsstyring i tjenesten. Se Hva kan gjøres for brukere som ikke har registrert nasjonalt identitetsnummer?

Hvis personen får tildelt et fiktivt nummer fra myndighetene, kan dette registreres på Feide-brukeren. Men det er viktig at du ikke registrerer et eget oppdiktet identitetsnummer. Dette er fordi fiktivt identitetsnummer kan gi personer urettmessig tilgang til en annen brukers Feide-konto, tjenester og informasjon.

Hva kan du gjøre for brukere som ikke har registrert nasjonalt identitetsnummer?

Brukere som ikke har nasjonalt identitetsnummer, kan potensielt få problemer med å benytte tjenester som henter og benytter nasjonalt identitetsnummer til tilgangsstyring i tjenesten.

Det er kun tjenester som trenger å identifisere personen som er tilknyttet Feide-brukeren i tjenesten som trenger nasjonalt identitetsnummer og ikke bare brukernavnet til brukeren (eduPersonPrincipalName) eller lokalt identitetsnummer (eduPersonLIN).

Ta kontakt med eventuelle tjenester som bruker nasjonalt identitetsnummer for å høre om tjenesten er avhengig av dette for å fungere normalt, og om det er mulig å tilrettelegge for disse brukerne.

Hvilke tjenester som henter nasjonalt identitetsnummer, finner du som Feide-administrator i Feide kundeportal ved å gjøre slik:

 1. Gå til Kundeportalen
 2. Gå til Verktøy-fanen
 3. Trykk på «Brukerinformasjon i tjenester»
 4. Trykk på «Fødselsnummer (norEduPersonNIN)» i listen "Skjermbilde av siden om Brukerinformasjon sendt til tjenester fra Feide kundeportal"

Realm i brukeridentifikatorer samsvarer ikke med hverandre

Et domene på e-postadresser kan være ulikt fra skole til skole i en kommune. For eksempel “grunnskole.kommunenavn.kommune.no”. Et realm er det samme for hele organisasjonen, “kommunenavn.kommune.no”. Et domene og realm er ofte ganske likt, men det trenger altså ikke være det samme.

Hvis realmet i attributtene for lokalt ID-nummer (norEduPersonLIN) og fullt brukernavn (eduPersonPrincipalName) ikke samsvarer med hverandre, vil feilmeldingen “Mismatch between realms in norEduPersonLIN and eduPersonPrincipalName” vises i datakvalitetssjekken.

Du må sjekke hvilken realm som er registrert hos vertsorganisasjonen. Deretter må du oppdatere realmet i brukeridentifikatorene på alle brukerne som har denne feilen.

NB! Endring av brukeridentifikatorer krever koordinering med alle tjenestene som brukeren benytter, slik at personen ikke mister tilganger eller lisenser i tjenestene. Hvis lokalt ID-nummer endres, trenger du kun kontakte tjenester som henter dette attributtet.

Mobilnummer

Mobilnummer er anbefalt, men ikke obligatorisk å registrere for brukere i grunnopplæringen og høyere utdanning. Mobilnummeret som registres på brukeren skal være til denne brukeren og ikke et felles mobilnummer.

Mobilnummeret kan brukes for utsending av SMS-er om for eksempel varsler eller informasjon til brukerne i organisasjonen. Dersom en bruker har registrert mobilnummer i feil format, vil ikke brukeren motta SMS-er med viktig informasjon og organisasjonen kan få unødvendige kostander for tilsending av SMS-er.

For å unngå dette må du sjekke punktene nedenfor:

Mobilnummer må starte med landskode

Du må registrere landskode på alle mobilnummer.

Hvis du ikke registrerer landskode på mobilnummeret, vil feilmeldingen «mobile must start with a country code» vises i datakvalitetsjekken. Typisk er dette en feil som gjelder alle brukere som har registrert mobilnummer.

Konsekvensen av at mobilnummer er registrert feil, vil være at vertsorganisasjonen ikke vil kunne benytte SMS-utsendingsfunksjonalitet i tjenester, eller i verste fall at noen brukere ikke mottar SMS-er når dere bruker den.

Mobilnummer med ugyldig format

Det er viktig at du ikke registrerer et falskt eller uekte mobilnummer på en bruker. Verdien må være tom hvis brukeren enten ikke har et mobilnummer eller ikke ønsker å oppgi et.

Hvis du har registrert et mobilnummer med ugyldige verdier som tegn eller bokstaver, vil feilmeldingene «mobile contains an invalid Norwegian phone number» eller «mobile is incorrectly formatted» vises i datakvalitetsjekken.

Hvis det er obligatorisk å registrere mobilnummer for alle brukere i kildesystemet, er det viktig at de falske verdiene ikke overføres til Feide-brukeren. Typisk ser du om mobilnummeret er ukjent hvis mobilnummeret inneholder spørsmåltegn eller ordet NAN.

Unngå ekstra mellomrom i mobilnummer

Hvis mobilnummeret til en bruker inneholder mellomrom, vil feilmeldingen «Extra whitespace in attribute: mobile» vises i datakvalitetsjekken.

Mobilnummeret skal ikke ha mellomrom etter landskoden.

Korrekt registrering er +4712345678, mens +47 12 34 56 78 er ukorrekt registrering.

Flere Feide-kontoer med samme mobilnummer

Hvis samme mobilnummer er registrert på flere brukere, vil du se feilmeldingen «Duplicate attribute for mobile» i datakvalitetssjekken.

Dette kan føre til at SMS-er fra vertsorganisasjonen sendes til feil person. Dette må du rettes opp i brukerkatalogen. Hvis en person har mottatt en SMS den ikke skal ha, må du også vurdere om dette er et personvernbrudd. Da må du melde dette til skoleeiers personvernombud.

Les mer om hva du skal gjøre ved et personvernbrudd

E-postadresse

Det er obligatorisk å registrere en e-postadresse for brukere i høyere utdanning, men for organisasjoner i grunnopplæringen er dette valgfritt. E-postadressen som registreres på en bruker skal være personlig og ikke en felles e-postadresse som for eksempel en avdeling eller et kontaktpunkt i organisasjonen.

E-postadressen kan brukes av organisasjonen for utsending av e-poster om for eksempel varsler eller informasjon til brukerne. Dersom en bruker har registrert feil e-postadresse, eller en e-postadresse i feil format, vil ikke brukeren motta e-poster med viktig informasjon.

For å unngå dette må du sjekke punktene nedenfor:

Ugyldig domene på e-post

Hvis brukeren er registrert med en e-postadresse med et domene som er ugyldig, vil du se feilmeldingen «Invalid email domain for mail» i datakvalitetsjekken.

Feide har ikke mulighet for å sjekke om e-postadressene som er registrert på en bruker eksisterer. Det er viktig at dere har mekanismer for å fange opp brukere der det er registrert feil e-postadresse.

Flere Feide-kontoer med samme e-postadresse

Hvis det er flere Feide-kontoer med samme e-postadresse, vil du se feilmeldingen "Duplicate identifier for mail" i datakvalitetssjekken.

Dette oppstår typisk hvis det er registrert en felles e-postadresse istedenfor en personlig e-postadresse i en Feide-konto.

Du må derfor sjekke opp e-postadressen. Er dette en felles e-postadresse, har en bruker flere Feide-kontoer og bruker samme e-postadresse, eller tilhører e-postadressen en annen bruker?

Felles e-postadresse

Hvis e-postadressen er en felles e-post som eksempelvis postmottak eller supportadresse, må den fjernes fra Feide-kontoene. Det skal kun registreres personlige e-postadresser på Feide-brukere.

Det er obligatorisk å registrere e-postadresse på Feide-kontoer i høyere utdanning, men valgfritt for grunnopplæringen. Selv om det valgfritt for grunnopplæringen, er det fortsatt vanlig å registrere e-post på alle ansatte.

En bruker har flere Feide-kontoer

Hvis en person har flere Feide-kontoer, må du sjekke hvorfor personen bruker samme e-postadresse på disse kontoene. Ulike kontoer bør bruke forskjellige e-postadresser.

Dette kan skape problemer når brukere skal logge på med Microsoft som innloggingsmetode. Ofte er det e-postadresse som brukes til å koble Feide-kontoen mot Microsoft-kontoen til brukeren. Hvis samme e-postadresse brukes på flere Feide-kontoer, vil ikke brukeren få logget inn. De vil se feilmeldingen "Duplikate brukerkontoer funnet i brukerkatalogen" når de logger inn med Microsoft. Brukeren kan fortsatt logge inn med vanlig Feide-innlogging (brukernavn og passord).

E-postadressen tilhører en annen bruker

Hvis en personlig e-postadresse registrert på flere Feide-kontoer, er dette et personvernbrudd. Eieren av den personlige e-postadressen kan få tilsendt e-poster med informasjon om de andre som bruker samme e-post.

En vertsorganisasjon har 72 timers frist på å melde inn personvernbrudd etter at det er avdekket. 

Les mer om hva du skal gjøre ved et personvernbrudd.

Roller

Rolleattributtet forteller hvilke roller en bruker har i organisasjonen. En organisasjon med elever/studenter (student) skal har registrert brukere med rollen lærere/undervisere (faculty).

Det er obligatorisk å registrere en rolle på alle brukere, både i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Rollene brukes til tilgangsstyring i tjenester. Dersom en lærer ikke får tildelt rollen som lærer, kan brukeren få problemer med oppfølging og undervisning i tjenestene. Dersom en elev/student får feil rolle på brukeren sin, kan denne personen få tilgang til sensitiv informasjon. Dette kan igjen føre til personvernbrudd som du må melde til personvernombudet til vertsorganisasjonen.

For å unngå dette kan du sjekke punktene nedenfor.

Er det registrert lærere i brukerkatalogen?

Under "Affiliations" i datakvalitets-rapporten vil du se en oversikt over rollene til brukerne i organisasjonen.

Hvis det er registrert brukere med rollen elever/student, skal det også være brukere registrert brukere med rollen som lærer/underviser (faculty).

Du må derfor sjekke om det er registrert brukere med rollen faculty og ikke bare staff. Hvis faculty ikke er med i oversikten, er det ingen brukere med denne rollen.

"Oversikt over hvilke roller som er registrert i brukerkatalogen. Skjermbilde"

Denne feilen kan oppstå på grunn av

 • Feilregistrering av informasjon i masterkildesystemene
 • Feil med oversetting av informasjonen fra kildesystemet til brukerkatalogen

En følgefeil ved å ikke registrere lærere med rollen faculty er at det ikke genereres feilmelding om at det mangler undervisningsgrupper.

Når faculty er registrert, må du også sjekke om det er registrert undervisningsgrupper og at det er registrert basisgrupper for lærere som er kontaktlærer.

Er det registrert administrative ansatte i brukerkatalogen?

Under "Affiliations" i datakvalitetssjekken vil du se en oversikt over rollene til brukerne i organisasjonen.

Alle brukere som ikke er elever/studenter (student) eller brukere som underviser, skal være registrert som rolle administrative ansatte (staff). Denne rollen er kun for personer som jobber i administrasjonen eller forskere ved et universitet som ikke underviser.

Sjekk om det er registrert brukere med rollen staff i datakvalitetssjekken. Hvis du får en feilmelding om manglende gruppe, så kan dette tyde på at disse brukerne er registrert med feil rolle.

Det er viktig at du dobbeltsjekker om brukerne som skal registreres med staff har eller får undervisning. Rollen staff er bare for administrative ansatte som verken underviser eller får undervisning.

Er det registrert riktig antall lærere i forhold til elevtall?

Det er viktig å registrere lærere med brukerrollen lærer.

Det skal registreres minst én lærer i alle fag. En lærer kan undervise i flere fag og flere lærere kan undervise i samme fag.

Du kan sjekke om det mangler registrerte lærere i et fag ved å se på lærernormen. Lærernormen sier at i 1.–4. klasse skal det være maks 15 elever per lærer. For 5.–10. trinn skal det være maks 20 elever per lærer.

Hvis antallet lærere er lavere enn lærernormen sier, er det lurt å sjekke dette opp. Det er svært viktig å ha kontroll over hvilke lærere som faktisk underviser i et fag, og slette og arkivere brukere som ikke lenger underviser i faget.

Brukere som mangler verdier for rolle

Hvis ikke alle verdier for roller er registrert på en bruker, vil du se feilmeldingen «Missing required attribute: eduPersonAffiliation» i datakvalitetssjekken.

Dette kan føre til at brukeren får problemer med tilganger i tjenester, i tillegg til at brukeren unngår å logge inn med sterk autentisering hvis dette er satt på.

Klikk på brukerne under feilmeldingen for å se hvilke verdier som er registrert i rollen (eduPersonAffiliation).

Følgende verdier skal registreres på forskjellige type roller:

 • Elev/student: member, student
 • Lærer: member, employee, faculty
 • Administrativ ansatt: member, employee, staff
 • Affiliate: affiliate

For eksempel må en lærer ha registrert verdien som medlem av en organisasjon (member), verdien som ansatt (employee) og verdien som lærer (faculty).

Les mer om registering av rolle i eduPersonAffiliation i vår tekniske dokumentasjon.

Roller samsvarer ikke med hverandre

Hvis attributtene for primær rolle (eduPersonPrimaryAffiliation) og rolle (eduPersonAffiliation) ikke samsvarer med hverandre, vil du se feilmeldingen «Missing affiliation» i datakvalitetssjekken.

Dette oppstår typisk hvis en bruker bytter skole og en av attributtene ikke oppdateres.

Du må da sjekke hvilke roller som er riktig for brukeren. Hvis brukeren er under 18 år, er det for eksempel lite sannsynlig at de skal ha rollen som lærer.

Hvis brukeren har grupper, kan du se hvilke roller som er registrert der. Det er viktig at du dobbeltsjekker med skolen hvilken rolle som er korrekt, slik at brukeren ikke får tilgang til noe de ikke skal ha tilgang til.

Rolle som ansatt og under 18 år

Hvis en bruker har rollen som ansatt (employee, faculty eller staff) i attributtet eduPersonAffiliation, og er under 18 år, vil du se feilmeldingen «Employee found below the age of 18» i datakvalitetssjekken.

Du må da sjekke hvilke roller som er riktig for brukeren. Hvis brukeren har fått tilganger den ikke skal ha, må du vurdere om dette er et personvernbrudd. Dette må du melde til skoleeiers personvernombud.

Les mer om hva du skal gjøre ved et personvernbrudd.

Organisasjonstilhørighet

Organisasjonsenhet, også kalt skoletilhørighet i grunnopplæringen, forteller hvilke skoler en bruker tilhører. Det er obligatorisk å registrere organisasjonstilhørighet for brukere i grunnopplæringen, men det er valgfritt for organisasjoner i høyere utdanning.

Organisasjonsenhet på brukerne i grunnopplæringen benyttes for å gi brukere tilgang på tjenester som er aktivert for en skole. Hvis brukeren har registrert feil skole eller det er registrert feil organisasjonsnummer på skolen, vil ikke brukeren få tilgang på tjenester som er aktivert på skolenivå.

Vi anbefaler at alle vertsorganisasjoner i grunnopplæringen sjekker om organisasjonsenhetene er registret korrekt på brukerne før de aktiverer tjenester på skolenivå.

Slik gjør du:

Samsvarer organisasjonsnumrene i brukerkatalogene med nasjonale registre?

Du må sjekke at organisasjonsnumrene i brukerkatalogen stemmer med det som er registrert i nasjonale registrene. Dette gjør du ved å se på statistikk-siden i Feides kundeportal.

"Oversikt over organisasjonsnumrene i Feides kundeportal. Skjermbilde"

Oversikten over skoler på statistikksiden er hentet fra Nasjonalt skoleregister for vertsorganisasjoner i grunnopplæringen. For høyere utdanning vises ikke organisasjonsenhet for vertsorganisasjonen på statistikk-siden.

Du kan se om organisasjonsnummeret i brukerkatalogen er korrekt, ved å se om navnet på skolen vises i oversikten. Hvis ikke navnet vises, betyr dette at organisasjonsnummeret ikke stemmer.

Å ha riktig organisasjonsnummer registrert er viktig for vertsorganisasjoner i grunnopplæring. Slik vil dere kunne aktivere tjenester for hele vertsorganisasjonen og for enkelte skoler. Hvis ikke riktig organisasjonsnummer på skolene er registrert, vil ikke brukere få tilgang til tjenester som er aktivert på skolenivå.

OBS! Før du som vertsorganisasjon endrer organisasjonsnummeret, anbefaler vi at du kontakter tjenesteleverandører som allerede henter organisasjonsnummeret ditt, og får dem til å oppdatere dette i sine systemer.

Du kan se hvilke tjenester som henter organisasjonsnummeret ditt (eduPersonOrgUnitDN) på «Se brukerattributter i tjenester» under «Verktøy»-fanen i Feides kundeportal.

Er alle organisasjonsenheter registrert i brukerkatalogen?

Vi har oppdaget at det er flere vertsorganisasjoner som ikke har registrert alle organisasjonsenhetene sine i brukerkatalogen. Dette kan for eksempel være enheter for administrasjon, voksenopplæring og offentlige barnehager.

Du må sammenligne hvilke organisasjonsenheter som er registrert i brukerkatalogen opp mot de som er registeret i nasjonale registrene.

Søk opp organisasjonsnummeret til vertsorganisasjonen din i Brønnøysundregisteret og sjekk om det er registret underenheter som mangler i brukerkatalogen til vertsorganisasjonen.

En Feide-administrator ved vertsorganisasjon kan se hvilke organisasjonsenheter som er registrert i brukerkatalogen ved å ta en datakvalitetsjekk. Se hvordan du gjør en datakvalitetsjekk.

Mangler, ugyldig eller flere organisasjonsnummer på flere organisasjonsenheter

Alle organisasjonsenheter (skoler) skal være registrert med et unikt organisasjonsnummer som tilhører vertsorganisasjonen/skoleeieren. Har skolen et eget organisasjonsnummer, må du også registrere dette.

Brukere som tilhører en organisasjonsenhet/skole uten organisasjonsnummer, får ikke tilgang til tjenester som er aktivert på skolenivå i Feide kundeportal.

Har vertsorganisasjonen din disse feilene, vil du se at datakvaliteten på q.feide.no er lavere.

Mangler organisasjonsnummer på organisasjonsenhet/skole

Hvis du ikke har registrert et organisasjonsnummer på en av organisasjonsenhetene/skolene i brukerkatalogen, vil feilmeldingen «Missing required attribute: norEduOrgUnitUniqueIdentifier» vises i datakvalitetsjekken.

Har en organisasjonsenhet/skole et organisasjonsnummer, er det derfor viktig at du registrerer det.

Ugyldig format på organisasjonsnummer

Hvis formatet på organisasjonsnummeret er feil, vil feilmeldingen «Invalid norEduOrgUnitUniqueIdentifier value» vises i datakvalitetsjekken.

Du kan sjekke organisasjonsnumrene til vertsorganisasjonen din i Brønnøysundregisteret.

Flere organisasjonsenheter med samme organisasjonsnummer

Hvis flere organisasjonsenheter er registrert med samme organisasjonsnummer, vil feilmeldingen «Duplicate identifier in norEduOrgUnitUniqueIdentifier» vises i datakvalitetsjekken.

Du må ikke registrere samme organisasjonsnummer på flere organisasjonsenheter.

Hvis en av organisasjonsenhetene ikke finnes, kan du ikke registere den som en organisasjonsenhet i brukerkatalogen.

Er det brukere som ikke har registrert organisasjonsenhet?

Det er obligatorisk å registrere organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN ) og primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) for brukere i grunnopplæringen. Dette er valgfritt å registrere for organisasjonsenheter i høyere utdanning. Vertsorganisasjoner i grunnopplæringen kan ta en datakvalitetsjekk av brukerkatalogen for å se om det finnes brukere uten registrert skoletilhørighet.

Du finner brukere som mangler skoletilhørighet under feilmeldingen Missing required attribute. Husk å trykk på «Show» for å se liste over brukerne. Les mer om Missing required attribute i vår tekniske dokumentasjon.

Skjermbilde av feilmeldingen missing required attribute

Bruk grupper til å finne organisasjonsnummer til skole

Har en bruker registrert en gruppe på seg, kan du se hvilket organisasjonsnummer som er registrert på gruppen. Tilhører dette organisasjonsnummeret en skole, kan du registrere dette på brukerens organisasjonsenhet.

Tilhører brukeren en organisasjonsenhet som ikke er registrert i brukerkatalogen?

Ikke alle vertsorganisasjoner har registrert alle organisasjonsenhetene sine i brukerkatalogen. Typisk kan dette være enheter for administrasjon, voksenopplæring eller barnehager.

Se "Er alle organisasjonsenheter registrert i brukerkatalogen?" lengre opp på siden for mer informasjon om hva du bør gjøre.

Hva gjør jeg om en bruker ikke tilhører en organisasjonsenhet?

I noen tilfeller tilhører ikke en bruker en organisasjonsenhet som er registrert i nasjonale registre. Da skal du ikke registrere verdier i attributtene organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN) og primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) selv om dette egentlig er obligatorisk for grunnopplæringen.

Du vil fortsatt få feilmeldinger i datakvalitetssjekken, men disse kan du ignorere. Husk å ha oversikt over de brukerne som ikke har registrert organisasjonsenhet, slik at det ikke oppstår feil.

Disse brukerne vil kun få tilgang til tjenester som er aktivert for hele vertsorganisasjonen (kommunen eller fylket). Hvis en tjeneste kun er aktivert på skolenivå, vil ikke brukerne få tilgang.

Feide ser nærmere på muligheter for å tilgjengeliggjøre tjenester for brukerne uten organisasjonsenhet. Har din vertsorganisasjon brukere uten organisasjonsenhet? Ta kontakt med oss på kontakt@sikt.no for å avtale et møte.

Er brukere registrert med feil organisasjonsenhet?

Det kan være vanskelig å oppdage om det er brukere som er registrert med feil organisasjonsenhet uten at brukerne selv varsler om manglende tilgang eller oppdager dette på Feide innsynstjeneste under gruppetilhørighet-fanen.

"Skjermbilde av gruppetilhørighet-fanen i Feides innsynstjeneste"

Det er derimot noen ting i datakvalitetsjekken som kan hjelpe deg med å se om det er registret feil organisasjonsenhet på brukere:

 • Hvis det er ulikt antall brukere med feilmelding om manglende organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN og primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN), kan dette bety at brukere mangler informasjon på en av disse attributtene.
 • Hvis du får feilmeldingen Missing organization unit (docs.feide.no), betyr det at det er brukere der organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN og primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) ikke samstemmer. Dette oppstår typisk hvis brukeren bytter skole og en av attributtene ikke oppdateres.
  "Skjermbilde av feilmeldingen missing organization unit"

For å oppdatere informasjon på en Feide-bruker eller en organisasjonsenhet, må du ta kontakt med lokal IT hos vertsorganisasjonen din, eller IT-leverandøren som vertsorganisasjonen benytter.

Organisasjonsenheter samsvarer ikke med hverandre

Hvis attributtene for primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) og organisasjonsenheter (eduPersonOrgUnitDN) ikke samsvarer med hverandre, vil feilmeldingen «Missing organization unit» vises i datakvalitetssjekken.

Dette oppstår typisk hvis en bruker bytter skole og en av attributtene ikke oppdateres.

"Skjermbilde av feilmeldingen missing organization unit"

Du oppdaterer dette i attributtet for primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) og organisasjonsenheter (eduPersonOrgUnitDN).

Grupper

Informasjon om grupper kan brukes for tilgangskontroll og brukertilpasning i tjenester. Alle elever og lærere i grunnopplæringen som følger normalt utdanningsløp skal ha registrert utdanningsgrupper. Unntaket er brukere i fagskoler, barnehager, voksenopplæring og internasjonale skoler som ikke følger norske læreplaner.

For studenter og undervisere i høyere utdanning registreres og hentes gruppeinformasjonen fra Felles studentsystem (FS). For elever og lærere i grunnopplæringen registreres denne informasjonen ofte i vertsorganisasjoner sitt kildesystem, men informasjonen hentes fra vertsorganisasjonen sin brukerkatalog.

Det er viktig at gruppeinformasjonen oppdateres og er registrert korrekt.

Er du Feide-administrator ved en vertsorganisasjon i grunnopplæringen, må du sjekke punktene nedenfor:

Er det registrert nye undervisningsgrupper for skoleåret?

Alle elever som følger normalt utdanningsløp i grunnopplæringen skal ha registrert grupper for fag (undervisningsgrupper) for gjeldende skoleår.

Nye grupper må registreres hvert skoleår, fordi det er forskjellige Grep-koder for fag basert på årstrinn. For eksempel er Grep-koden for matematikk for 8. årstrinn MAT0008 og matematikk for 9. årstrinn MAT0009.

Se oversikt over Grep-kodene for grunnopplæringen.

På denne måten kan tjenestene koble kompetansemål, som forteller hva eleven må gjennom det skoleåret, med undervisningsgruppene. Et eksempel på en tjeneste som kobler kompetansemål med undervisningsgruppe er Planleggingsverktøy i læreplanvisningen.

Undervisningsgrupper og basisgrupper har startdato og sluttdato. Disse datoene er som regel basert på skoleåret, og varer ikke lengre enn 1 år. Hvis brukere ikke har registrert grupper for fag for gjeldende skoleår, vil feilmeldingen «Missing active groups for teacher or pupil» vises i datakvalitetssjekken.

Her er noen vanlige grunner til feil:

 • Brukeren følger ikke normalt utdanningsløp i grunnopplæringen, eller tilhører en barnehage, fagskole, voksenopplæring eller internasjonal skole.
 • Det er ikke registrert grupper for fag på brukeren i det oppvekst- og skoleadministrative systemet. Da må du be en skolesekretær på skolen din om å registrere gruppe for fag på brukeren.
 • Feil med integrasjonen mellom det oppvekst- og skoleadministrative systemet og brukerkatalogen.
 • Brukeren er ikke en elev eller lærer, men er registrert med feil rolle. Da må du endre rolle på brukeren (eduPersonAffiliation) til administrativt ansatt (staff).
 • Brukeren er ferdig på skolen og tilhører ikke lenger skoleeier. Da kan brukeren slettes.

Er alle undervisningsgruppene registrert på elevene?

Det skal være registrert en undervisningsgruppe for hvert fag som en elev har undervisning i. Alle elever som følger normalt utdanningsløpet i grunnopplæringen skal ha registrert fag med Grep-kode. En elev har vanligvis rundt 4–5 undervisningsgrupper.

Unntaket er brukere som tilhører barnehage, fagskoler, voksenopplæring eller internasjonale skoler der de følger internasjonale læreplaner. Fag som ikke er inkludert i Grep-rammeverket skal i utgangspunktet registreres som annet-grupper. Men vi anbefaler vertsorganisasjoner å avvente med å registrere fag for voksenopplæring som annet-grupper, til informasjon om nye lærerplaner er klare før skolestart 2024/2025. Informasjon om hvordan grupper for voksenopplæring skal registreres blir publisert på feide.no når dette er avklart.

Flere tjenester benytter gruppeinformasjon til tildeling av lisenser, tilgang til læringsressurser og oppgaver. Uten grupper får ikke læreren undervist i tjenesten eller følge progresjonen til hver enkelt elev i faget.

Det generes ikke feilmeldinger hvis brukeren har registrert en undervisningsgruppe eller mer. Det er derfor viktig at du tar stikkprøver på brukere fra forskjellige skoler ved skolestart for sikre at det ikke det er noen feil. Sjekk også hvis det er flere brukere fra samme skole som melder om at de mangler utdanningsgrupper.

Du kan sjekke om alle undervisningsgruppene er registrert slik:

 1. Trykk på «Show» under skoleenheten i rapporten du fikk da du sjekket datakvaliteten. Da får du en liste med de 10 første brukerne.
 2. Trykk på navnet til en bruker.
 3. Gruppene er registrert i attributtet: eduPersonEntitlement.
 4. Alle gruppene som starter på “urn:mace:feide.no:go:group:u:” er utdanningsgrupper.
 5. Typisk har en elev registrert fagene norsk, matematikk, engelsk, KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, musikk naturfag og eventuelle valgfag.
 6. Sjekk fagkoden stemmer med trinnet som er registrert på brukeren. Fagkoden finner du etter group:u. Søk etter fagkode i oversikt over Grep-kodene for grunnopplæringen. Obs! Det kan være brukere som tar fag i et annet trinn. Sjekk med kontaktlærer eller skoleadministrasjonen om det er riktig at brukeren skal ta et fag i et annet trinn.

Se eksempel på eleven Asbjørn, her er det bare registrert en utdanningsgruppe og en basisgruppe.

"Skjermbilde av eleven Asbjørn som bare har fått registrert en utdanningsgruppe og en basisgruppe"

Se eksempel på eleven Erik som har alle undervisningsgrupper.

"Skjermbilde av eleven Erik som har registrert alle utdanningsgrupper"

Brukere mangler eller har ugyldig fagkode på utdanningsgruppe

Alle utdanningsgrupper skal gyldig Grep-kode. Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. En Grep-kode er koden til faget. Hvert fag som en bruker har, skal registreres som en utdanningsgruppe med en gyldig Grep-kode.

Brukere mangler fagkode

Hvis en bruker mangler Grep-koder for utdanningsgrupper, vil du se feilmeldingen «Group without code» i datakvalitetsjekken.

Da må du sjekke om gruppen er et fag i Grep-rammeverket. Hvis gruppen ikke er det, skal gruppen registreres som en annet-gruppe eller slettes.

Brukere har ugyldig fagkode

Hvis det er registrert en ugyldig Grep-kode for en utdanningsgruppe, vil du se feilmeldingen «Group with invalid code» i datakvalitetsjekken.

Søk etter navnet på faget i oversikten over Grep-kodene for grunnopplæringen og sjekk hva som er den korrekte koden.

Vær obs på at valgfag som tas av elever på forskjellige trinn skal ha den samme Grep-koden for faget, selv om brukerne tilhører forskjellig trinn.

Basisgrupper (klassegrupper) skal ikke ha registrert med Grep-kode, og denne verdien skal derfor være tom.

Brukere som mangler klassegrupper

Det er opp til skolen å bestemme hvordan elevene skal organiseres i klasser. Alle elever skal tilhøre minst én klassegruppe og en elev kan tilhøre flere klasser.

Du finner elever som ikke har registrert noen klassegruppe under feilmeldingen «Missing basic groups for pupils» i datakvalitetsjekken.

Kontaktlærere uten registrert klassegruppe vil ikke generere feilmeldinger i datakvalitetssjekken. Kontaktlæreren må sjekke dette selv i Feides innsynstjeneste, under «Gruppetilhørighet»-fanen.

"Skjermbilde av Gruppetilhørighet-fanen i Feides innsynstjeneste"

Er lærere og elever registrert med samme start- og sluttdato?

Du må sjekke at lærere og elever har registrert samme start- og sluttdato for at det skal oppfattes som samme undervisningsgruppe.

Hvis en lærer ikke har noen elever i sine grupper kan dette føre til at læreren ikke får planlagt eller gjennomført undervisning for sine elever.

Slik sjekker du start- og sluttdatoen på lærere og elever:

 1. Under "Affiliations" i datakvalitetssjekken, trykk på «show» ved faculty for å sjekke lærer og student for å sjekke en elev. Da får du en liste med de 10 første brukerne.
 2. Trykk på navnet til en bruker.
 3. Se på datoen i alle kodene under attributtet eduPersonEntitlement.
 4. Sammenlign om dette er likt på en elev bruker og lærerbruker.

Rollen på brukeren samsvarer ikke med rolle i fag, klasse eller andre grupper

Rollene på en bruker (eduPersonAffiliation) og rolle i fag, klasse og andre grupper (eduPersonEntitlement) brukes til tilgangsstyring i tjenester. Dersom en lærer ikke får tildelt rollen som lærer, kan de få problemer med å bruke tjenester til å følge opp elevene og ha undervisning. Dersom en elev eller student får rolle som lærer, kan denne personen få tilgang til sensitiv informasjon. Dette kan igjen føre til personvernbrudd. Personvernbrudd må du som vertsorganisasjon melde til Datatilsynet.

En person sin rolle i en gruppe skal samsvare med rollen til brukeren (eduPersonAffiliation). Brukere med flere roller hos skoleeier skal være registrert med flere roller. For eksempel en bruker som jobber og tar fag på samme universitet eller høgskole, skal være registrert med disse rollene.

Hvis roller i fag, klasse eller andre grupper ikke samsvarer med rollen til brukeren (eduPersonAffiliation), vil du se feilmeldingen «Missing roles in affiliations» i datakvalitetssjekken.

For å sjekke hvilke roller som er registrert på brukeren, kan du se på attributtet for Rolle ved vertsorganisasjonen (eduPersonAffiliation) og fag, klasse eller andre grupper som er i attributtet for Rettigheter til ressurser (eduPersonEntitlement).

Brukere med rollene lærer (faculty) og elev (student)

Hvis en bruker er registrert som både lærer og elev, er det viktig at du deaktiverer Feide-brukeren med en gang til du har avdekket om det har oppstått et personvernbrudd. Du må finne ut om dette er en elev som har fått tildelt feil rolle som lærer, eller om dette er en lærer som har fått tildelt feil rolle som elev.

Alle personvernbrudd må meldes inn til Datatilsynet av skoleeier innen 72 timer etter de er avdekket. Datatilsynet kan gi skoleeier bøter for personvernbrudd.

Les mer om hva du skal gjøre ved et personvernbrudd.

Når brukeren er deaktivert, må du sjekke om brukeren skal være lærer eller elev.

Dette kan du for eksempel gjøre ved å se hvor gammel brukeren er. Se på attributtene fødselsdato (norEduPersonBirthDate) eller nasjonalt identitetsnummer (norEduPersonNIN). Hvis brukeren er under 18 år, er brukeren en elev og ikke en lærer. Feide-kontoen kan aktiveres når korrekt rolle er oppdatert på Feide-brukeren og rettighetene er fjernet fra tjenester som brukeren benytter.

Hvis du fortsatt er usikker om hvilken rolle som er korrekt på brukeren, kan du sjekke med skoleadministrasjonen eller HR-avdelingen.

Hva skjer hvis en elev er feilregistrert som lærer?

Hvis en elev har fått feilregistrert rollen som lærer, kan brukeren se og endre på personopplysninger om sine medelever i tjenester som henter gruppeinformasjon. Gruppeinformasjon gir ofte tilgang personopplysninger som for eksempel faglig progresjon og vurdering av fag for flere elever. Dette er derfor et personvernbrudd.

Denne feilen kan oppstå ved hvis eleven har fått sommerjobb hos kommunen/fylke. Da opprettes de typisk i lønns- eller personalsystemet til vertsorganisasjonen. Dette kan føre til at en person får endret sin rolle på sin Feide-bruker fra elev/student til lærer.

Det er derfor viktig at vertsorganisasjonen har mekanismer som hindrer at feilregistrering av roller skjer og følger opp alle feilmeldinger i datakvalitetsjekker i Feide kundeportal.

Hva skjer hvis en lærer er feilregistrert som elev?

Hvis en lærer har fått feilregistrert rolle som elev, kan det bli vanskelig for personen å gjennomføre undervisning. Læreren får ikke lage et undervisningsopplegg, tildele oppgaver, vurdere oppgaver og følge progresjonen for sine elever.

Brukere med rollene administrativt ansatt (staff) og lærer (faculty)

Hvis en bruker er registrert med rollen som administrativt ansatt (staff), og er registrert med rollen lærer (faculty) i en gruppe, må du sjekke hvilken gruppetype disse rollene er registrert i.

Hvis det er gruppetype "Undervisningsgruppe" (U) eller "Basisgruppe" (B), må du sjekke om brukeren underviser i faget. Hvis ikke, skal gruppene fjernes fra brukeren. Hvis gruppen med feil rolle er gruppetype "Annet" (A), må du undersøke om dette er ansattgruppe. Hvis det er en ansattgruppe, skal brukeren være registrert med rollen som administrativt ansatt (staff) og ikke lærer (faculty).

Skoletilhørigheten til en bruker samsvarer ikke med skolen som er registrert i en gruppe

Hvis ikke en bruker sin skole i fag, klasse eller andre grupper samsvarer med skoletilhørigheten, vil du se feilmeldingen «Missing schools in orgunits/orgs» i datakvalitetssjekken.

Dette oppstår typisk hvis en bruker bytter skole, og enten skoletilhørigheten eller fag, klasse eller andre grupper må oppdateres.

Det er viktig at brukere som bytter skole midt i skoleåret, får tilgang til de samme tjenestene som resten av klassen. Du må derfor sørge for ha gode rutiner for å oppdatere data når endringer skjer, både ved skolestart og i løpet av skoleåret.

Sjekk med skoleadministrasjonen om hvilken skole brukeren tilhører, og om de fortsatt tilhører fag, klasser og/eller andre grupper.

Hvis ikke skoletilhørigheten er oppdatert, må attributtene for primær organisasjonsenhet (eduPersonPrimaryOrgUnitDN) og organisasjonsenheter (eduPersonOrgUnitDN) oppdateres.

Ugyldig organisasjonsnummer i gruppe

Alle grupper for fag og klasse må tilhøre en skole eller skoleeier. Hvis undervisningen er på tvers av flere skoler, skal skoleeier (kommune/fylke) registreres.

Organisasjonsnummer for skolen eller skoleeieren registreres i utdanningsgruppen og basisgruppene, siden dette er en unik ID for skolen.

Organisasjonsnummer skal registreres med “NO” og deretter organisasjonsnummeret. Hvis det er ugyldig format på et organisasjonsnummer i en gruppe, vil du se feilmeldingen «Invalid organization number syntax in group» i datakvalitetssjekken.

1. Sjekk opp om organisasjonsnummeret er gyldig i Brønnøysundregistrene

For å sjekke om organisasjonsnummeret på gruppen er gyldig, kan du søke det opp i Brønnøysundregistrene. Du vil se hvilket organisasjonsnummer som er feil i feilmeldingen. Hvis du ikke finner organisasjonsnummeret i feilmeldingen, er det registrert feil organisasjonsnummer på gruppen.

2. Sjekk hvilken skole eller enhet som er registrert på brukeren – søk opp i Brønnøysundregistrene

Da må du sjekke hvilken skole/enhet som er registrert på brukeren. Dette gjør du ved å trykke på navnet til skolen i attributtet «eduPersonOrgUnitDN». Der ser du hvilket organisasjonsnummer som er registrert på skolen/enheten.

Søk opp organisasjonsnummeret på skolen/enheten i attributtet «norEduOrgUnitUniqueIdentifier» i Brønnøysundregistrene. Hvis organisasjonsnummeret ikke finnes der, er det registrert feil organisasjonsnummeret på skolen/enheten. Da må du sjekke med skoleadministrasjonen om hvilken skole brukeren tilhører.

Viktig å tenke på

 • Du må kun registrere organisasjonsnummer for skoler som eies av din skoleeier. Sjekk hvilke skoler og enheter som er registrert under din skoleeier i Nasjonalt skoleregister.
 • Du må ikke registrere organisasjonsenheter som ikke finnes i Nasjonal skoleregister. Hvis dette er gjort må du sjekke hvorfor brukeren har registrert en enhet som ikke finnes i gruppene sine. Hvis enheten ikke finnes, men brukeren skal ha registrert gruppen, registrerer du organisasjonsnummeret til skoleeier.
 • Du må ikke registrere andre skoler, universiteter eller høgskoler. Gruppe-API-et henter kun en liste over brukere i grupper fra brukerkatalogen til den spesifikke skoleeier som brukeren tilhører.
 • Lærerstudenter i praksis kan ikke bruke sin egen Feide-bruker fra universitetet eller høgskole, men må få sin egen Feide-bruker hos skoleeier med grupper for fag som er relevante for praksisperioden.
 • Lærere som underviser på forskjellige private grunnskoler, må ha forskjellige Feide-brukere med hver sine grupper for fag per skole. Dette er fordi hver privat grunnskole er tilkoblet Feide med en egen brukerkatalog, og er egne juridiske enheter.

Manglende gruppe-ID

Hver gruppe må ha en gruppe-ID, og hver gruppe-ID må ha en gruppe. Du må altså registrere en gruppe-ID for hver gruppe som er registrert på en bruker.