Priser for vertsorganisasjoner

Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. Ordningen med lavere sats for kommunesamarbeid bortfaller.

Priser for skoleeiere 2020

 Elevtall

Pris eks. mva. 

 0–99 elever 2 977 kr 
 100–499 elever 10 242 kr 
 500–999 elever 15 021 kr 
 1000–1999 elever 20 483 kr 
 2000–3499 elever 27 310 kr 
 3500–10 000 elever 34 138 kr 
 Over 10 000 elever  47 793 kr 

Vi gjør oppmerksom på at en forholdsvis stor del av grunnopplæringens andel av kostnadene på Feide dekkes av sentrale midler fram til 2022. Dette er midler som er bevilget gjennom satsningen «Den teknologiske skolesekken».  Fra 2022 vil det derfor måtte påregnes en økning av prisene. Vi tar også forbehold om at det kan skje en prisjustering i 2021.

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for grunnopplæringens betalingsmodell. Spørsmål knyttet til betalingsmodell kan rettes til feidepost@udir.no.

Ny prismodell fra 2020

Fra 2020 innføres det en ny prismodell for grunnopplæringen. Den nye modellen bygger på elevtall og er felles for offentlige og private skoleeiere. Det er innført en lav sats for de minste vertsorganisasjonene. Satsene for større skoleeiere er økt, men den nye prismodell gir lavest pris per elev for de større vertsorganisasjonene.

Priser høyere utdanning

Prisen for Feide i høyere utdanning har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet. Det vil si at tjenesten skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste et år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag senere i år.