Priser for vertsorganisasjoner

Her er en oversikt over hva det koster for Feide i grunnopplæringen og høyere utdanning.

Priser grunnopplæringen

Pris i skoleeieres betaling for driften av Feide fremgår av tabellen nedenfor. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Priser for skoleeiere 2021

 Elevtall

Pris eks. mva. 

 0–99 elever 3 721 kr 
 100–499 elever 12 803 kr 
 500–999 elever 18 776 kr 
 1000–1999 elever 25 604 kr 
 2000–3499 elever 34 138 kr 
 3500–10 000 elever 42 673 kr 
 Over 10 000 elever  59 741 kr 

Vi gjør oppmerksom på at en forholdsvis stor del av grunnopplæringens andel av kostnadene på Feide dekkes av sentrale midler fram til 2022. Dette er midler som er bevilget gjennom satsningen «Den teknologiske skolesekken».  Fra 2022 vil det derfor måtte påregnes en økning av prisene. 

Både drifts-og utviklingskostnader er beregnet til å stige med 5% i året med vanlig prisstigning og fortsatt økt bruk av tjenesten. 

Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for grunnopplæringens betalingsmodell. Spørsmål knyttet til betalingsmodell kan rettes til feidepost@udir.no.

Ny prismodell fra 2020

Fra 2020 innføres det en ny prismodell for grunnopplæringen. Den nye modellen bygger på elevtall og er felles for offentlige og private skoleeiere. Det er innført en lav sats for de minste vertsorganisasjonene. Satsene for større skoleeiere er økt, men den nye prismodell gir lavest pris per elev for de større vertsorganisasjonene.

Priser høyere utdanning

Prisen for Feide i høyere utdanning har en betalingsmodell basert på selvkost-prinsippet. Det vil si at tjenesten skal gå i balanse. Dersom det betales inn for mye til en tjeneste et år, korrigeres dette med tilsvarende fradrag senere i år.  Kontakt Uninett for pris.