Datakvalitet

God datakvalitet er nødvendig for at IT-systemer og digitale læremidler skal fungere optimalt. For å oppnå god datakvalitet i Feide må to ting være på plass: dataene om brukerne må være korrekte, og de må være fylt inn på riktig måte.

Hvorfor er det viktig med god datakvalitet?

Feide sender data om brukere til tjenester som benytter informasjonen til tilgangskontroll og brukertilpasning.

Tilgangskontroll handler om å gi de rette brukerne tilgang til de rette ressursene, samt at tilganger avsluttes når brukere ikke skal ha tilgang lenger.

Dette innebærer for eksempel at elever får logget inn på læremidlene som tilhører faget de tar i år og ikke faget de tok i fjor, eller at en tidligere student ikke lenger skal kunne bruke sitt gamle nøkkelkort til å få tilgang til lesesaler på campus.

Dataene som Feide sender til tjenestene brukes ikke bare til tilgangskontroll, men også til brukertilpasning av tjenestene. Med riktig informasjon om brukeren kan læremiddelet tilpasse innholdet til eleven, studenten eller underviseren.

Hvilke konsekvenser oppstår ved dårlig datakvalitet?

Uten god datakvalitet risikerer vertsorganisasjonen at brukerne får problemer med å benytte tjenesten, ikke får tilgang til riktig innhold, funksjoner i tjenesten kan svikte og brukerne ikke får tilgang til å bruke tjenestene de skal bruke benytte i undervisningen. 

Dårlig datakvalitet kan potensielt gi elever eller studenter et dårligere utdanningstilbud hvis ikke det mangler eller informasjon ikke er oppdatert.  Det er derfor viktig med gode rutiner når informasjon skal oppdateres og registreres ved skolestart og i løpet av skoleåret. En bruker som bytter skole midt i skoleåret skal få tilgang til samme tjenester som resten av klassen. 

Ved feilregistrering av rolle, fødselsnummer og gruppeinformasjon kan føre til at brukere får tilgang til andre brukes personopplysninger som er et personvernbrudd. Dette kan i de i verste fall føre til brudd av personvernet til brukerne som kan ende i bøter fra datatilsynet. 

Hvordan sørge for god datakvalitet?

Hvordan sørge for god datakvalitet

Oppdater data når endringer skjer

Det er viktig at du har gode rutiner for å oppdatere data når endringer skjer. Du kan unngå frustrasjon ved skolestart hvis brukerne har fått registrert grupper for fagene de skal ha dette skoleåret. Denne informasjonen brukes til tilgangskontroll og brukertilpasning i tjenesten. Hvis du ikke har registrert grupper på brukerne, kan det skape problemer med å delta i og planlegge undervisningen. 

Vi anbefaler at du sjekker undervisningsgruppene i vertsorganisasjonens brukerkatalog, eller i Feides innsynstjeneste for hver enkelt bruker. 

Se hvordan du sjekker om det er registrert nye undervisningsgrupper for skoleåret

Sjekk dette både ved skolestart og i løpet av skoleåret. For at en bruker som bytter skole midt i skoleåret skal få tilgang til de samme tjenestene som resten av klassen, må dette oppdateres i det skole- eller studieadministrative systemet.

Ikke registrer brukere på forhånd

Selv om det kan være praktisk å legge inn elever du vet skal starte ved skolen forhånd, skal ikke neste års førsteklassinger legges inn slik at det blir synlig for Feide. 

Datakvalitetsjekken generer feilmeldinger på brukere registrert med 0 trinn og elever som ikke har registrert noen utdanningsgrupper og basisgrupper. Dette kan gjøre det vanskelig å fange opp brukere som faktisk har feil. Der det er viktig at informasjonen oppdateres for at de ikke skal oppleve problemer med bruk av tjenester. 

Slett gamle brukere

Elever, studenter og undervisere som har sluttet, skal ikke lenger ha tilgang og må derfor slettes eller arkiveres. Mange undervisningsinstitusjoner opererer med en viss karantenetid fra brukeren slutter og til den slettes. Det er greit og i mange tilfeller også nødvendig, men det er svært viktig at de gamle brukerne ikke blir liggende i systemet i lengre tid. 

Gode rutiner for sletting av brukere er viktig, slik at brukerne får hentet ut dokumenter og informasjon fra ulike tjenester, før brukeren og tilgangene deres slettes.

Manglende rutiner for sletting av gamle brukere kan føre til

 • Falske feil i datakvalitetsjekken for gamle brukere, siden brukerne ikke er slettet eller arkivert. Eksempel gamle brukere får ikke fornyet grupper for skoleåret og generer derfor feilmelding i datakvalitetsjekken om manglende grupper på brukere. Dette kan gjør det vanskelig å fange opp brukere som er aktive som ikke har får registrert brukere. 
 • At data om gamle brukere ikke blir slettet i tjenester. Tjenesteleverandører kan bruke Check user existence API-et for å slette data om brukere i sine tjenester. Hvis en bruker er deaktivert og ikke slettet/arkivert, vil ikke tjenesteleverandører få beskjed om at brukeren kan slettes. 
 • Unødvendige kostnader for lagring av data. 

Ikke legg inn fiktive data der informasjon mangler

Hvis du mangler informasjon om en bruker, for eksempel fødselsnummer, er det viktig at du ikke fyller inn feltet med oppdiktet informasjon. Det gjelder også når feltet er anbefalt eller obligatorisk å fylle inn.  

Dette skyldes at det er en potensiell risiko for at det fiktive fødselsnummeret du legger inn, og som skal være unikt for den enkelte, matcher med en annen Feide-brukers faktiske eller fiktive fødselsnummer. Det kan gi personer urettmessig tilgang til en annen brukers Feide-konto, tjenester og informasjon. 

Brukere med unntak vil skape feilmelding i datakvalitetsjekken. Det er viktig at vertsorganisasjonen har kontroll over brukere som unntak for feil, men samtidig fanger opp brukere som har feil. Dette er for å sørge for brukere opplever problemer med å bruke tjenester.  

Dataene må samsvare med opplysningene i nasjonale registre

Informasjon som legges inn i Feide om skoleeier og skoler må være identisk med opplysningene som er registrert i de nasjonale registre som Brønnøysundregistrene og Nasjonalt skoleregister. 

For eksempel skal ikke en privatskole som har en paraplyorganisasjon oppgi denne paraplyorganisasjonen som skoleeier i Feide, dersom det er privatskolen selv som er den juridiske skoleeieren. 

Søk i nasjonale registre og kontroller at opplysningene samsvarer med det som er registrert i Feide. Organisasjoner i grunnopplæringen benytter data fra Nasjonalt skoleregister for tilgangsstyring for tjenester som er aktivert på skolenivå. Hvis nummeret på skolen ikke samsvarer med Nasjonalt skoleregister, får ikke noen av brukerne logget inn på tjenester som er aktivert på skolenivå.

Se "Samsvarer organisasjonsnumrene i brukerkatalogene med nasjonale registrere?" for å unngå feil ved aktivering på skolenivå

Hvem har ansvaret for datakvaliteten?

Feide stiller krav til skoleeier å sikre god kvalitet på informasjonen som registreres på Feide-brukerne. Uten god datakvalitet er det en stor risiko for at Feide ikke vil fungere godt elever og lærere når Feide-tjenester tas i bruk. 

Det er derfor skoleeierne som har ansvaret for datakvaliteten i sitt masterkildesystem og brukerkatalog som er tilkoblet Feide. Hvis du oppdager personvernbrudd som følge av dårlig datakvalitet, må du melde dette til skoleeiers personvernombud. 

Hvem i organisasjonen har ansvaret for å sjekke datakvaliteten?

Feide-administratorer har tilgang til verktøy i Feides kundeportal som gjør det mulig å sjekke opp datakvaliteten, og har derfor ansvaret for å sjekke den.

Vi anbefaler derfor å ta en jevnlig datakvalitetsjekk av brukerkatalogen for å unngå at brukere får problemer med å bruke tjenester med Feide-innlogging.  

Les mer om hvordan du sjekker datakvaliteten

Vertsorganisasjonen bestemmer selv hvilke personer som skal være Feide-administratorer.

Dette kan være personer som jobber i IT-avdelingen, IKT-ansvarlige på skole eller andre ansatte i organisasjonen.  

Les mer om hvordan du kan legge til en ny Feide administrator

Hvem i organisasjonen er ansvarlig for å rette opp feil?

Hvem som er ansvarlig for å rette opp feil, kommer an på hvem som er ansvarlig for å registrere informasjonen om brukerne. Vi anbefaler å hente informasjon om brukerene fra et masterkildesystem.

Et masterkildesystem er ofte et skoleadministrativt- eller studieadministrativt-system, og i noen tilfeller også organisasjonens lønns- eller personalsystem.

Med mange elever og lærere kan det bli tidkrevende og krevende å oppdatere denne informasjon manuelt. Med et masterkildesystem slipper organisasjonen å oppdatere data direkte i brukerkatalogen som er tilkoblet Feide. 

Selv om du som Feide-administrator ikke har tilgang til å endre informasjonen i kildesystemene eller lokalt i brukerkatalogen selv, så er det likevel Feide-administrator sitt ansvar å sørge for at feil med datakvalitet blir rettet opp.

Det er viktig at du som Feide-administrator har god dialog med de som jobber med masterkildesystemene og eventuelt leverandører som organisasjoner benytter, slik at feilene du oppdager blir rettet opp. Godt samarbeid fører til god datakvalitet!

"Illustrasjon av at kvaliteten på informasjonen i masterkildesystemene påvirker om brukere får logget inn med Feide"

Skole- eller studieadministrativt system

Hvis organisasjonen benytter et skoleadministrativt-system eller studieadministrativt-system som masterkildesystem, må informasjonen oppdateres i disse systemene.

Det er ofte noen i administrasjonen som registrerer informasjon i det skoleadministrative-systemet eller i det studieadministrative-systemet. Dette kan være skolesekretærer ved hver enkelt skole eller rektorer ved mindre kommuner eller privatskoler.

For grunnopplæringen registreres data som undervisingsgrupper, og klassegrupper, trinn informasjon om lærere og elever i organisasjonen. For studenter i høyre utdanning registres data om kull, klasse, studieprogram, studieretning og emnetilhørighet. 

Lønns- eller personalsystem

Noen organisasjoner benytter i tillegg lønns- eller personalsystem som masterkildesystem. Da er det ofte de som jobber med lønn som registrerer informasjon om brukerne. 

Husk å sørg for at integrasjonen mellom lønns- eller personalsystemet følger Feides informasjonsmodell, slik at informasjonen oversettes korrekt til brukerkatalogen.

Sørg for gode rutiner og prosesser for å oppdatere data

Feide krever at alle vertsorganisasjoner har gode rutiner og prosesser for å oppdatere opplysninger om sine brukere. Dette gjelder både ved skolestart og i løpet av skoleåret.

Dårlig datakvalitet og mangelfull informasjon kan potensielt gi elever eller studenter et dårligere utdanningstilbud.

Det er derfor viktig at vertsorganisasjonene har gode rutiner og prosesser for å opprettholde god datakvalitet. Still deg selv følgende spørsmål:

 

 • Hva skjer i tilfeller hvor en lærer blir syk og en vikar tilkalles som ikke tilhører skolen?  
 • Hva skjer i forbindelse med nytt skoleår, når noen slutter eller bytter skole? 
 • Hvordan sikrer dere riktig bruk av attributter, og hvordan sikrer dere endringer og slettinger? 

Når bør jeg sjekke datakvaliteten?

Vi anbefaler å ta en jevnlig datakvalitetsjekk av brukerkatalogen for å unngå at brukere får problemer med å bruke tjenester med Feide-innlogging. 

Det kan være lurt å ta en sjekk av datakvaliteten når:

 • Det er mange feil i Feides kundeportal
 • Det er tid for nytt skoleår
 • Du har fått mange henvendelser om feil
 • Du har fått en henvendelse fra tjenesteleverandør
 • Du skal aktivere en ny tjeneste
Mange feil i Feides kundeportal

Er feilprosenten som vises i Feides kundeportal under «Oversikt» er enten gul eller rød? Det betyr at flere brukere som har logget inn de siste syv dagene mangler informasjon eller har informasjon som er registrert i feil format. 

Ta en datakvalitetssjekk for å se hvilke brukere som har feil og om det påvirker flere brukere.

Nytt skoleår

Nytt skoleår i grunnopplæringen betyr oppdatering av informasjon som trinn, klasser og fag, i tillegg til nye elever som skal ha Feide-brukere. Vi anbefaler å ta en datakvalitetssjekk før skoleåret starter, slik at du får avdekt mulige feil og mangler før brukerne logger inn. 

Ved å ta en datakvalitetssjekk før skoleåret starter, unngår du at feilinformasjon blir lagret lokalt i tjenester. Dette vil føre til at brukerne opplever feil når de skal logge på tjenestene. Dette må da rettes opp både hos vertsorganisasjonen, og i tjenestene.

Det er også lurt å ta en datakvalitetssjekk når lærerne begynner å planlegge det nye skoleåret. Mange tjenester er avhengig av at gruppeinformasjon er registrert på alle brukerne for å kunne benytte gruppefunksjonaliteten i Feide optimalt. Ved å registrere grupper og sjekke datakvaliteten, får lærerne brukt tjenester for å planlegge undervisningen slik at alt er klart til skolestart – helt uten frustrerte brukere.

Mange henvendelser om feil

Har du fått flere henvendelser om feil i tilganger eller funksjoner i tjenester fra brukere? Da er det på tide å sjekke datakvaliteten. Det er spesielt viktig hvis feilen skjer hos f.eks. flere lærere eller elever som tilhører samme skole, trinn eller klasse.

Henvendelse fra tjenesteleverandør

Hvis en tjenesteleverandør tar kontakt fordi det mangler informasjon om brukere, bør du sjekke om informasjonen faktisk er registrert. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetssjekk av brukerkatalogen.

Hvis en tjenesteleverandør tar kontakt fordi det er registrert feil informasjon om brukere, vil ikke dette fanges opp av datakvalitetssjekken. I stedet bør du få brukerne det gjelder til å logge inn på Feides innsynstjeneste. Her får du oversikt over informasjonen som er registrert på brukeren. 

OBS! Hvis det er registrert feil informasjon, f.eks. feil rolle eller fødselsnummer, som gir brukeren tilgang til informasjon brukeren ikke skulle ha hatt, er dette et personvernbrudd. Dette må meldes til personvernombudet i organisasjonen. Datakvalitetssjekken vil ikke fange opp slike feil.

Aktivere en ny tjeneste

Det er lurt å ta en datakvalitetssjekk når du skal aktivere en ny tjeneste som henter informasjon som du er usikker på om er registrert på brukerne.

Hvis informasjonen som tjenesten trenger for å fungere optimalt ikke er registrert på brukerne, kan dette få konsekvenser for tilganger og om de kan benytte funksjoner i tjenesten.

Hvordan sjekker jeg datakvaliteten?

Ved å sjekke datakvaliteten får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen. 

Se på feilprosenten i brukerkatalogen

Du kan sjekke datakvaliteten ved å se på feilprosenten på de som har logget inn med Feide de siste syv dagene. Dette tallet finner du i:

 1. Kundeportalen til Feide > "Oversikt" > "Feil i brukerkatalog"
 2. På q.feide.no

Dette er en indikator for hvordan det står til med datakvaliteten i brukerkatalogen.

Feilprosenten viser kvaliteten for de som har logget inn de siste syv dagene, ikke hele katalogen. Feil kan komme av at brukeren ikke får logget inn, det mangler informasjon om brukeren, eller at data som er registrert er i feil format.

Kjør en sjekk av brukerkatalogen

Du kan også kjøre en sjekk av alle brukerne i brukerkatalogen.

Dette gjøres ved å:

 1. Gå til "Oversikt" i kundeportalen
 2. Trykk på "Se feil i brukerkatalog"
 3. Trykk på "Kjør en sjekk av brukerkatalogen"

I rapporten får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen. Her finner du en oversikt og beskrivelse av feilmeldingene.

OBS! Ved å trykke "Show" under en feilmelding, får du bare oversikt over de 10 første brukerne med denne feilen. Ønsker du å se flere brukere, kan du endre antallet i feltet "User limit (optional)" før du kjører rapporten. 

Hva betyr feilmeldingene i datakvalitetssjekken?

I rapporten fra sjekken av brukerkatalogen får du oversikt over hvilke attributter som er registrert og feilene i brukerkatalogen.

Her finner du en oversikt og beskrivelse av feilmeldingene 

NB! Det er ikke alle feil som det generer feilmeldinger i datakvalitetsjekken. Det er derfor viktig å sjekke format og beskrivelsene av attributtene i Feides informasjonsmodell hvis du får tilbakemeldinger om problemer eller at feilinformasjon er registrert. 

Oppfordre brukerne til å sjekke informasjonen

Siden Feide-administratorer ikke har tilgang til å se alle data om sluttbrukere, er det lurt å be brukeren sjekke dette selv. 

I Feides Innsynstjeneste får sluttbrukeren oversikt over all informasjon som en vertsorganisasjon har lagret om seg. Der kan sluttbrukeren selv sjekke at informasjonen er korrekt, og slik unngå at feilregistrert eller manglende data skaper problemer.

På denne måten blir det enklere for deg som Feide-administrator å sikre god datakvalitet.

Sjekk hvilken informasjon som ikke er registrert i brukerkatalogen

Det er ikke all informasjon i Feides informasjonsmodell som er obligatorisk å registrere, noe informasjon er anbefalt eller valgfri. 

Det er også forskjell på hvilken informasjon som er obligatorisk å registrere for høyere utdanning og for grunnopplæring.

For eksempel er det valgfritt å registrere organisasjonsenhet for høyere utdanning, men det er obligatorisk å registrere for grunnopplæringen. 

Du som Feide-administrator kan sjekke hvilken informasjon som er registrert på brukerne i vertsorganisasjonen ved å ta en datakvalitetsjekk.

Oversikt over andel brukere i organisasjonen som har registrert forskjellige attributter finner du øverst i datakvalitets-rapporten under "User attributes".

"Liste over User attributes fra datakvalitets-testen. Skjermbilde"

Hvis ingen brukere har registrert informasjon som er anbefalt eller valgfri, vil du ikke se attributtene i listen.

For eksempel, hvis attributtet preferredLanguage for foretrukket språk ikke er registrert på noen brukere i katalogen, vil det heller ikke dukke opp oversikten i rapporten.

Hvis det er attributter med informasjon som du må registrere på brukerene, vil du se en feilmelding nederst i rapporten. 

"Feilmelding for manglende eller feilregistrert informasjon på brukere. Skjermbilde"

Ulike tjenester vil trenge ulik informasjon om brukerne for å fungere. For å hindre at sluttbrukerne får problemer med å bruke en tjeneste, anbefaler vi deg å registrere all informasjon som tjenesten vil hente ut. 

Før du aktiverer en tjeneste, anbefaler vi deg også å sjekke hvilken informasjon tjenesten trenger for å fungere.

 

Feil som ikke genererer feilmeldinger

Ingen feilmeldinger i rapporten betyr ikke nødvendigvis at organisasjonen har bra datakvalitet. Ikke alle feil genererer feilmeldinger i rapporten, fordi ikke alle feil blir oppdaget med en datakvalitetsjekk.  

Det er bare to feil som genererer feilmeldinger

 • Informasjon som er obligatorisk å registrere 
 • Informasjon som er registrert med feil format 

Det er derfor viktig at du sjekker format og beskrivelsene av attributtene i Feides informasjonsmodell hvis du får tilbakemeldinger om problemer eller at feilinformasjon er registrert. 

Hvordan sjekke feil som ikke genererer feilmeldinger? 

For å unngå at brukere opplever problemer med å bruke tjenesten, anbefaler vi at du i tillegg til å rette opp feilmeldingene i datakvalitetssjekken også ser gjennom punktene nedenfor.  

Dette er de mest alvorlige feilene som ikke blir fanget opp av datakvalitetsjekken som kan føre til problemer for organisasjonen sine brukere. 

Samsvarer organisasjonsnumrene i brukerkatalogene med Brønnøysundregistrene?

Du må sjekke at organisasjonsnumrene i brukerkatalogene stemmer med det som er registrert i Brønnøysundregistrene ved å se på statistikk-siden i Feides kundeportal. 

"Oversikt over organisasjonsnumrene i Feides kundeportal. Skjermbilde"

Oversikt over skoler på statistikksiden er hentet fra Enhetsregisteret.

Hvis det er skoler som vises med organisasjonsnummer i stedet for skolens navn, betyr dette at organisasjonsnummeret i brukerkatalogen ikke stemmer. 

Du må derfor endre organisasjonsnummeret.

Riktig organisasjonsnummer er viktig for å kunne benytte aktivering på skolenivå, som snart skal lanseres. Les mer om testing av aktivering på skolenivå

Er det registrert lærere i brukerkatalogen?

Under "Affiliations" i datakvalitets-rapporten vil du se en oversikt over rollene til brukerne i organisasjonen.

Hvis det er registrert brukere med rollen elever, skal det også være brukere registrert brukere med rollen som lærer (faculty).

Du må derfor sjekke om det er registrert brukere med rollen faculty og ikke bare staff. Hvis faculty ikke er med i oversikten, er det ingen brukere med denne rollen. 

"Oversikt over hvilke roller som er registrert i brukerkatalogen. Skjermbilde"

Denne feilen kan oppstå på grunn av  

 • Feilregistrering av informasjon i masterkildesystemene 
 • Feil med oversetting av informasjonen fra kildesystemet til brukerkatalogen

En følgefeil ved å ikke registrere lærere med rollen faculty er at det ikke genereres feilmelding om at det mangler undervisningsgrupper.

Når faculty er registrert, må du også sjekke om det er registrert undervisningsgruppe og at det er registrert basisgrupper for lærere som er kontaktlærer.

Er det registrert nye undervisningsgrupper for skoleåret?

Undervisningsgrupper og basisgrupper har startdato og sluttdato. Dette skal være for skoleåret og ikke lengre enn 1 år.

Det er fordi det er forskjellige GREP-koder for fag basert på trinn. For eksempel er GREP-koden for matematikk for 8. trinn MAT0008 og matematikk for 9. trinn MAT0009. Se oversikt over GREP-kodene for grunnopplæringen

Dette er for at tjenestene skal kunne koble kompetansemål som forteller hva eleven må gjennom det skoleåret med undervisningsgruppene. Et eksempel på en tjeneste som kobler kompetansemål med undervisningsgruppe er Planleggingsverktøy i læreplanvisningen

For å sjekke om gruppene for dette skoleåret er registrert, må du sjekke start- og sluttdato på gruppene på et par av brukerne.

Dette gjøres følgende måte:  

 1. Trykk på «Show» under skoleenheten i rapporten du fikk da du sjekket datakvaliteten. Da får du en liste med de 10 første brukerne.  
 2. Trykk på navnet til en bruker. 
 3. Se på datoen i alle kodene under attributtet: eduPersonEntitlement. En elev har vanligvis over 4 undervisningsgrupper og minst én basisgruppe. Trinn skal også fornyes hvert år. Du må derfor sjekke om trinnet stemmer med koden i utdanningsgruppen. For elever på videregående, må du også registrere programområde og utdanningsprogram. Les mer om registrering av GREP-koder i eduPersonEntitlement

Se eksempel på eleven Asbjørn, her er det bare registrert basisgruppe og det mangler derfor undervisningsgrupper.

"Skjermbilde av eleven Asbjørn som bare har fått registrert basisgruppe"

Se eksempel på eleven Erik som har både undervisningsgrupper og basisgruppe.

"Skjermbilde av eleven Erik som har registrert alle utdanningsgrupper og basisgruppe"

Er lærere og elever registrert med samme start- og sluttdato?

Du må sjekke at lærere og elever har registrert samme start- og sluttdato for at det skal oppfattes som samme undervisningsgruppe. 

Hvis en lærer ikke har noen elever i sine grupper kan dette føre til at læreren ikke får planlagt eller gjennomført undervisning for sine elever.

Slik sjekker du start- og sluttdatoen på lærere og elever:  

 1. Under "Affiliations" i datakvalitets-rapporten, trykk på «show» ved faculty for å sjekke lærer og student for å sjekke en elev. Da får du en liste med de 10 første brukerne.
 2. Trykk på navnet til en bruker. 
 3. Se på datoen i alle kodene under attributtet eduPersonEntitlement. 
 4. Sammenlign om dette er likt på en elev bruker og lærerbruker.