Prosjekt: Feide-gruppe

I september 2021 begynte Sikt, sammen med Utdanningsdirektoratet, å kartlegge bruk av grupper i tjenester og registrering av grupper hos vertsorganisasjonene i grunnopplæringen.  

Bakgrunnen for dette prosjektet var problemer med bruk av tjenester som henter grupper fra elever og lærere. 

I løpet av høsten 2021 hadde vi kontakt med forskjellige vertsorganisasjoner, tjenesteleverandører og andre aktører for å få bedre innsikt i problemet med gruppene i grunnopplæringen.  

Målet med prosjektet var å finne ut: 

 • Hvordan Feides informasjonsmodell for grunnopplæringen oppfattes 
 • Hvordan denne informasjonen blir registrert hos vertsorganisasjonene 
 • Er det behov for flere gruppetyper eller gruppestruktur? 
 • Hvordan gruppefunksjonaliteten brukes i tjenester.  

Denne innsikten vil brukes til å gjøre grupper i Feide bedre.

Om grupper i Feide

Før vi presenterer funnene, er det greit å oppklare hvorfor grupper er viktig å bruke i Feide, hvilke konsekvenser det har å ikke registrere denne informasjonen korrekt, hvilke gruppetyper som finnes, og hvordan grupper skal registreres.

Hvorfor er det behov for grupper?

Tjenester som benytter Feide-innlogging, får tilgang til strukturert gruppeinformasjon om alle skolene i grunnopplæringen. 

Dette gir muligheter for å tilpasse innholdet i en tjeneste til hvor eleven er i utdanningsløpet. Dette baseres på fagkodene fra Grep-regelverket, som igjen kan kobles opp mot kompetansemålene for hvert fag. Læreren kan på denne måten få oversikt over om kompetansemålene i faget er nådd av alle elevene.

Hvorfor blir det problemer hvis ikke gruppeinformasjon blir registrert korrekt?

Mange tjenester er avhengig av at gruppeinformasjon er registrert korrekt på alle brukerne for å kunne benytte gruppefunksjonaliteten i Feide. 

Hvis brukere mangler informasjon eller at informasjonen er feilregistrert, kan brukerne få problemer med å bruke tjenester som henter denne informasjonen. 

Brukeren kan få problemer med tilgangen sin, problemer med å bruke funksjonene i tjenesten eller problemer med å få tilgang til faglig innhold.

""Illustrasjon over informasjonsflyt mellom brukerkatalogen i Feide og grupper i tjenestene""

Noen av problemene er:

 • En elev mangler undervisningsgruppe. Dette fører til at de ikke får deltatt i undervisningen, eller at de ikke får tilgang til faglig innhold i tjenester med Feide-innlogging.
 • En lærer er ikke med i undervisningsgruppen som de underviser i. Dette kan gjøre det vanskelig for læreren å lage et undervisningsopplegg og følge progresjonen til sine elever.
 • En bruker har registrert feil rolle. Dette kan føre til at brukeren får flere tilganger i tjenester enn nødvendig. For eksempel kan en elev ha fått lærertilganger, og dermed har tilgang til personopplysninger om sine medelever. Les mer om hvordan du kan sjekke datakvalitet her
 

Hvilke grupper finnes i Feide?

Det er tre forskjellige gruppetyper:

 • Undervisningsgruppe (U)
 • Basis/klassegruppe (B)
 • Annet-gruppe (A)

Undervisningsgruppe

En undervisningsgruppe er grupper for fagene som en elev deltar i, eller som en lærer underviser i.

I en undervisningsgruppe registreres det en Grep-kode fra Grep-rammeverket. Alle elever som følger normalt utdanningsløp i grunnopplæringen har fag med Grep-kode. Unntaket er elever som tar voksenopplæring eller elever på internasjonale skoler der de følger internasjonale læreplaner. 

Under ser du undervisningsgruppen for faget norsk hovedmål for en elev på Tiller videregående skole.

urn:mace:feide.no:go:group:u:NOR1211:NO974558386:3aaa%2F3nh:2022-08-01:2023-06-15:student:Norsk%20hovedm%C3%A5l%20VG3 

Basis/klassegruppe

En basis- eller klassegruppe er klassen som en elev tilhører med lærerne som er kontaktlærere.

Det er opp til vertsorganisasjonen å bestemme hvordan eleven skal organiseres i klasser, og en elev kan tilhøre flere klasser. 

Under ser du basisgruppen for en elev i klasse 6A ved Berg skole i Trondheim kommune.

urn:mace:feide.no:go:group:b::NO975278964:6A:2022-08-01:2023-06-15:student:Klasse%206A

Annet-gruppe

Annet-grupper er andre grupper som for eksempel prosjektgrupper eller utdanningsgrupper utenfor Grep-rammeverket, for eksempel elever på internasjonale skoler, grupper for leksehjelp eller prosjektgrupper.

Under ser du en annet-gruppe for et labprosjekt i fysikk for elever ved Tiller videregående skole.

urn:mace:feide.no:go:group:a::NO974558386:3fysa%2Flb3:2014-08-01:2014-12-31:student:Labgruppe%203%20Fysikk%20VG3 

Hvordan registreres grupper?

For grunnopplæringen hentes informasjon om fag og klasser for brukerne i vertsorganisasjonen sin brukerkatalog.  

Siden denne informasjonen må oppdateres hvert år med nye fag og klasser, har de fleste vertsorganisasjonene satt opp integrasjoner mot et skoleadministrativt system.

Da slipper vertsorganisasjonen å registrere denne informasjonen for alle lærerne og elevene lokalt i brukerkatalogen hvert skoleår.

"Illustrasjon over økosystemet til Feide med masterkildesystem, brukerkatalog, brukeradministrative system, feides kundeportal og digitale ressurser hos tjenesteleverandører"

Hvilken informasjon må registreres på gruppene?

Gruppene registreres med:

 • Gruppetype som viser hvilken type gruppe det er (U, B eller A)  
 • Organisasjonsnummer til enten skolen eller skoleeier som gruppen tilhører. Hvis undervisningen er på tvers av skoler skal skoleeier registreres. 
 • Lokal gruppe-ID som er unik for skole/skoleeier 
 • Start- og sluttdato for gruppen 
 • Rollen til brukeren i gruppen (lærer eller elev) 
 • Navn på gruppe 
 • For undervisningsgrupper skal Grep-kode registreres

Les mer om registrering av gruppeinformasjon i eduPersonEntitlement på docs.feide  

Funn fra prosjektet

Prosjektet ga oss mye innsikt. Nedenfor har vi samlet innsikten i tiltak som tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner kan gjøre for å forbedre opplevelsen av Feide grupper. I tillegg har vi samlet generelle funn som Feide ønsker å finne bedre løsninger på.

Tiltak for tjenesteleverandører

Tjenester benytter ikke gruppefunksjonalitet

Noen tjenester bruker gruppetilhørigheter for undervisning i stedet for gruppefunksjonaliteten i Feide.

Ved bruk av gruppetilhørighet for undervisning får tjenesten kun gruppeinformasjonen om brukere som har logget inn.

Ved bruk av gruppefunksjonaliteten er det mulig for tjenesten å hente informasjon om alle lærere og elever i en gruppe, uten at hver enkel elev har logget inn på forhånd. 

Vertsorganisasjonene vi snakket med opplevde at lærerne ikke fikk en komplett klasseliste før alle elevene hadde logget inn på ulike tjenester. Lærerne måtte også vente med å registrere undervisningsopplegg til etter skolestart, siden tjenestene krevde en komplett klasseliste før de kunne opprette oppgaver. I tillegg måtte de følge opp slik at alle elevene logget inn på tjenestene, og dette var svært tidkrevende for elevene på de minste klassetrinnene. 

Bakgrunnen for at tjenesteleverandørene ikke benyttet gruppefunksjonalitet, var enten at de var i prosessen med å integrere tjenesten mot Feide med OIDC-protokoll, eller at de hadde prøvd å benytte gruppefunksjonaliteten, men at dette hadde skapt problemer med bl.a. for mange grupper eller for mange feil med gruppene.

Vi anbefaler derfor tjenesteleverandører å bruke gruppefunksjonaliteten i Feide. Les mer om gruppefunksjonaliteten her

Informasjon om brukere blir lagret lengre enn nødvendig

Selv om brukere slettes lokalt i brukerkatalogen hos vertsorganisasjonene, slettes ikke denne informasjonen nødvendigvis i tjenester som brukeren har benyttet. 

Vi har fått tilbakemelding om det er vanskelig for tjenesteleverandørene å vite når grupper og informasjon om brukere kan slettes uten at informasjon går tapt. 

Siden tjenesten mottar gruppeinformasjon ved innlogging, kan det bli vanskelig å vite om gruppene var feilregistrert eller om brukeren ikke benytter verktøyet enda. Dette har resultert i at tjenester lagrer unødvendig mengder med data, siden de er usikre om informasjonen kan slettes. 

Mengden med informasjon om brukere blir stor over tid. Dette er ressurskrevende for tjenesteleverandøren å lagre i sine systemer. 

Feide har et API som heter Check user existence. Dette kan tjenesteleverandører benytte for å sjekke om spesifikke brukere fortsatt eksisterer i vertsorganisasjonen sin brukerkatalog. Les mer om Check user existence og hvordan du tar det i bruk

Få tjenesteleverandører benytter dette API-et og de tjenesteleverandørene vi snakket med visste ikke at det eksisterte.

Ut ifra disse tilbakemeldingene så ble det satt i gang arbeid våren 2023 med å utvide gruppe-API-et. Det utvidede gruppe-API-et det ble satt i produksjon november 2023.

Med det utvidede gruppe-API-et kan tjenester hente ut informasjon om alle grupper hos en organisasjon eller en skole før noen har logget inn. Dette gir tjenesteleverandørene mulighet til å jevnlig oppdatere grupper i tjenesten og fjerne de som ikke lenger er registret på noen brukere.

Les mer om videreutvikling av gruppe-API-et

Ressurskrevende å innhente og oppdatere gruppeinformasjon

I dag mottar tjenester gruppeinformasjon først når brukeren logger inn. Det kan være ressurskrevende å hente inn denne informasjonen for tjenester som må ha gruppeinformasjon om alle brukere for å fungere. 

Dette kan være spesielt utfordrende for tjenester som benyttes for administrering av lisenser, læringsanalyse og oppfølging av elever. Dette er tjenester der ikke nødvendigvis gruppemedlemmene logger inn på tjenesten, men hvor tjenesten fortsatt har behov for en oversikt over grupper og gruppemedlemmer. 

For at en tjeneste skal få en komplett oversikt over gruppene hos en vertsorganisasjon må de i dag enten 

 • få vertsorganisasjonen til å sende en oversikt over grupper for alle sine brukere fra systemene deres
 • be vertsorganisasjonen om å få alle lærere til å logge inn på tjenestene ved skolestart.

Begge disse måtene er ressurskrevende for alle parter, og dette sikrer bare oversikt over grupper og gruppemedlemmer ved starten av skoleåret. Hvis det er gjort feil med registrering av gruppene ved skolestart, eller registreringen er mangelfull, kan dette bli vanskelig og tidkrevende å rydde opp i for tjenesteleverandøren.

Ut ifra disse tilbakemeldingene så ble det satt i gang arbeid våren 2023 med å utvide gruppe-API-et. Det utvidede gruppe-API-et det ble satt i produksjon november 2023.

Med det utvidede gruppe-API-et så kan tjenesteleverandører som har behov for det, hente ut alle grupper hos en organisasjon eller skole før noen har logget inn. Dette gir tjenesteleverandørene mulighet å jevnlig oppdatere grupper i tjenestene

Les mer om videreutvikling av gruppe-API-et

 

Tiltak for vertsorganisasjoner

Undervisningsgrupper blir ikke registrert

Tjenester som henter gruppeinformasjon, er avhengig av at gruppeinformasjon er registrert korrekt på alle brukere for å få brukt gruppefunksjonalitet. 

Hvis elever mangler undervisningsgrupper kan dette føre til at de ikke får deltatt i undervingen eller ikke får tilgang til faglig innhold i tjenester. 

Hvis en lærer ikke er med i undervisningsgruppen som de underviser i, blir det vanskelig for læreren å lage et undervisningsopplegg og følge progresjonen for sine elever. 

I innsiktsprosjektet fikk vi tilbakemeldinger fra tjenesteleverandører på at registreringen av grupper varierte hos vertsorganisasjonene. Det var forskjell på både hvordan gruppene ble registrert, men også hvilke grupper som ble registrert.

Noen vertsorganisasjoner registrerte kun basisgrupper og ikke undervisningsgrupper, selv om det er obligatorisk å registrere begge for alle elever. 

Feide tar kontakt med vertsorganisasjoner med dårlig datakvalitet, for å sikre at utdanningsgrupper er registrert for skoleåret 2023 /2024.

Vi anbefaler derfor alle vertsorganisasjoner å sjekke om de har registrert både basis- og undervisningsgrupper på sine elever. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetsjekk.

Lærere registreres med rollen som administrativt ansatt

Funnene fra innsiktsprosjektet viser at lærere blir registrert med rollen som administrativt ansatt. De får derfor problemer med oppfølging og undervisning i tjenester.

Ut fra samtaler vi hadde i prosjektet, kom det frem at det ikke var mulig å registrere roller i det skoleadministrative systemet. Tjenesteleverandørene måtte derfor sette opp regler for å tildele roller ut fra hvilke systemer en bruker var registrert i.

Hvis en bruker ikke har grupper i det skoleadministrative systemet, blir rollen til brukeren satt som administrativt ansatt. Hvis brukeren er registrert i både lønn- og personalsystem, i tillegg til det skoleadministrative systemet, blir rollen til brukeren satt som lærer. Hvis brukeren bare er i det skoleadministrative systemet, får brukeren rollen elev. 

Noen tjenester har laget funksjoner for å manuelt registre grupper og melde inn brukere manuelt for hver enkelt tjeneste. Dette er noe som ikke alle tjenester tilbyr.

Vi anbefaler derfor at dere sjekker at lærere blir registrert med rollen som lærer og at rollen til brukeren stemmer. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetssjekk.

Elever og lærere havner i forskjellige grupper

Når lærere og elever registreres med forskjellig start- og sluttdato i det skoleadministrative systemet, havner de i forskjellige grupper. 

Lærerne starter ofte noen uker før elevene for å planlegge skoleåret. Siden vertsorganisasjoner bruker det skoleadministrative systemet for å hente ut gruppeinformasjon, og ikke legger dette inn manuelt, får elevene og lærerne forskjellig start- og sluttdato. 

I Feides gruppe-API oppfattes dette som to forskjellige grupper: elevene har en gruppe uten lærer og en lærer har ingen elever i sine grupper. Læreren får derfor ikke oversikt over sine elever og det blir vanskelig å gjennomføre undervisning med en tjeneste.

Noen tjenesteleverandører vi snakket med måtte derfor gå inn manuelt for å matche lærere og elever ved skolestart, for å unngå at brukere får problemer med å bruke tjenesten. Dette er svært ressurskrevende.

En tjenesteleverandør hadde laget egen funksjonalitet for at vertsorganisasjoner kunne opprette nye grupper og flytte brukere mellom grupper lokalt i tjenesten. Dette løste problemet lokalt for denne tjenesten, men løste ikke problemet i andre tjenester som organisasjonen brukte.

Vi anbefaler derfor at dere sjekker at elever og lærere havner i samme gruppe.

Gruppeinformasjonen oppdateres ikke alltid ved nytt skoleår

Feide har opplevd å få henvendelser fra tjenesteleverandører om brukere som ikke er registrert i noen grupper. 

Tjenesteleverandørene fikk tilbakemelding fra vertsorganisasjonene om at gruppene var registrert på brukerne, og at feilen måtte være i tjenesten.

Ved nærmere undersøkelse viste det seg at gruppene var registrert på brukerne, men sluttdatoen på gruppene var passert. 

Gruppe API-et til Feide sender ikke ut informasjon om grupper hvor sluttdatoen er passert til tjenester.

Tjenesten opplever det derfor som at brukeren ikke har noen grupper. Det genereres ingen feilmeldinger i datakvalitetssjekken om sluttdatoen for en gruppe er passert.

Vi anbefaler alle vertsorganisasjoner å sjekke om de har brukere som ikke har registrert basis- og undervisningsgrupper for gjeldende skoleår. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetssjekk. 

Brukere som bytter skole midt i skoleåret får ikke brukt digitale tjenester i undervisningen

Feide har fått tilbakemeldinger fra lærere om at det kan ta lang tid å få registrert nye utdanningsgrupper for lærervikarer og elever som bytter skole i løpet av skoleåret. 

Dette går utover undervisningen siden brukere trenger å ha registrert utdanningsgrupper for å få tilgang til digitale tjenester i undervisningen.  

Noen opplever å ikke få nye utdanningsgrupper før neste skoleår og lærerne må lage eget undervisningsopplegg for elever som bytter skole midt i skoleåret.  

Det er viktig at alle vertsorganisasjoner har gode rutiner når informasjon skal oppdateres og registreres ved skolestart og i løpet av skoleåret. En bruker som bytter skole midt i skoleåret skal få tilgang til samme tjenester som resten av klassen. 

Vi anbefaler alle vertsorganisasjoner om å sjekke om brukere er registrert med en gammel skole eller utdanningsgruppe. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetsjekk. 

 

Samme navn på forskjellige grupper skaper forvirring

For å registrere en gruppe, må vertsorganisasjonen registrere et gruppenavn. Disse navnene er det vertsorganisasjonen som oppgir selv. 

Gruppenavnet benyttes som visningsnavn for gruppen i tjenester når en bruker logger inn. 

Tjenesteleverandør har gitt oss tilbakemelding på at mange av gruppene har samme navn. 

Spesielt gjelder dette hvis en vertsorganisasjon har flere basisgrupper. I stedet for å gi basisgruppene navn som «Klasse 4A», «Klasse 4B» og så videre, heter de bare «4. klasse».

Dette skaper forvirring når det skal tildeles lisenser, og det er svært uoversiktlig for lærere som har undervisning for flere klasser.

Vi anbefaler derfor å registrere ulike grupper med ulike navn.

Feilregistrering kan føre til personvernbrudd

Dersom en elev får feil rolle på brukeren sin, kan denne personen få tilgang til sensitiv informasjon som igjen kan føre til personvernbrudd.

En av tjenesteleverandørene fortalte om en elev som hadde fått tilgang til å se informasjon og progresjon i fagene til sine medelever. Eleven hadde fått registrert feil rolle.

Bakgrunnen for feilen var at eleven hadde hatt sommerjobb med å klippe gresset på skolen og blitt registrert i HR-systemet for å motta lønn. 

Integrasjonen mellom masterkildesystemet og brukerkatalogen, ga brukere rollen som lærer hvis personen var registrert i HR-systemet og det skoleadministrative systemet. 

Tjenesteleverandøren måtte derfor lage en sikkerhetsfunksjon hvor de sammenlignet rollen på brukeren mot hvilke roller brukeren hadde på sine grupper for å hindre at andre elever fikk lærertilgang i tjenesten deres. 

Som et tiltak mot dette, har vi i august og september 2023 implementert nye datakvalitetsjekker. De nye datakvalitetssjekkene gir en feilmelding hvis 

 • En rolle på en bruker ikke samsvarer med rollen i gruppene 
 • Det finnes flere Feide-kontoer med samme brukernavn, e-post eller nasjonalt identitetsnummer 

Vi anbefaler alle vertsorganisasjoner å sjekke om brukere har feil roller, og om det er flere Feide-kontoer med samme brukernavn, e-post eller nasjonalt identitetsnummer. Dette gjør du ved å ta en datakvalitetsjekk. 

Forbedringer og mulige tiltak for Feide

Annet-grupper er vanskelig å bruke for tjenesteleverandører

Etter samtaler med ulike tjenesteleverandører kom det frem at de kun benytter basis- og/eller undervisningsgrupper, ikke annet-grupper.

Annet-grupper skal brukes for grupper som ikke er inkludert i Grep-rammeverket, som for eksempel voksenopplæring eller elever ved internasjonale skoler.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) arbeider i samarbeid med Utdanningsdirektoratet med å utforme læreplaner for voksenopplæringen. Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å avvente med å registrere fag for voksenopplæring som annet-grupper til informasjon om nye lærerplaner er klar våren/sommeren 2024. 

Tjenesteleverandørene som hadde prøvd å benytte annet-grupper, opplevde at noen brukere hadde over 400 grupper registrert. Dette ville ha krasjet systemene i de travleste påloggingstimene for tjenesten.

Manglende hierarki på gruppene

Mangel på hierarki mellom gruppene kan føre til at annet-grupper ikke blir benyttet i tjenester selv om de registreres av vertsorganisasjonene. 

Flere tjenesteleverandører ønsker en kobling mellom en annet-gruppe til en undervisningsgruppe eller en basisgruppe. 

En av tjenesteleverandørene prøvde å hente annet-grupper for matematikk med å kun hente grupper som starter på «mat», men fikk da grupper for mat og helse. 

Forskjellige Grep-koder for undervisningsgrupper på yrkesfag

En vertsorganisasjon skal samle elever på ulike yrkesfaglige utdanningsprogram for å undervise i fellesfag som norsk, naturfag, engelsk og matematikk.

Siden hvert yrkesfaglig utdanningsprogram har ulike fagkoder på fellesfagene, havner ikke elevene i samme undervisningsgruppe i tjenestene de skal benytte.

Læreren må derfor opprette samme oppgave per yrkesfaglig utdanningsprogram, istedenfor å opprette én felles oppgave for hele undervisningsgruppen. Dette kan gjøre det vanskelig for elever å jobbe på tvers av studieprogram i tjenestene, og vanskelig å benytte læremidler på tvers av yrkesfagene. 

Manglende opplæring for Feide-administratorer

Feide-administratorer vi snakket med fortalte at de hadde fått lite eller ingen opplæring før de trådte inn i rollen. De som ble tildelt rollene som Feide-administratorer hadde ofte dårlig tid og druknet i andre oppgaver. 

Dette går også utover feilsøking av problemer. Feilsøkingen tar ofte lang tid, fordi de som har tilgang til å rette opp feilene ikke har kompetansen eller verktøyene for å løse problemene.

De etterspør også et sted hvor all informasjon er samlet, og sier at det i dag er vanskelig å finne informasjon som er aktuelt for dem. 

På bakgrunn av dette ønsket har vi samlet all informasjon til Feide-administratorer på en hjelp-side i Feide kundeportal. Denne siden skal gjøre det enklere for deg som Feide-administrator å sette deg inn i rollen og oppgavene dine. 

Vi har også laget en side for tips og informasjon om verktøy til feilsøking. 
Vi anbefaler både at du som Feide-administrator og du som jobber med brukerstøtte å lese denne veiledningen.

Feide-administratorene etterspør korte introduksjonsvideoer som går rett på spesifikke problemer framfor lange kurs.

Problemer for brukere med midlertidige tilganger

Brukere med midlertidige tilganger, som lærerstudenter, lærervikarer eller spesialpedagog-lærere, får ikke tilgang til gruppene de trenger.

Hovedgrunnen til dette er at brukere med midlertidige tilganger ikke registreres i grupper med elevene de skal ha undervisning for. Det blir derfor vanskelig for dem å benytte digitale læremidler i undervisningen, og de vil heller ikke kunne se progresjonen til elevene.

Utdanningsdirektoratet har satt i gang et innsiktsprosjekt for å se om det er behov for utvidet roller og flere grupper i Feide.

Hva skjer videre?

Sikt er i tett dialog med Utdanningsdirektoratet for å prioritere hvilke tiltak vi skal gå i gang med.

Vi vil oppdatere lista under etter hvert som tiltakene er bestemt.

Pågående: Oppfølging av vertsorganisasjoner med dårlig datakvalitet

Vi har fått flere henvendelser fra tjenesteleverandører og sluttbrukere om problemer med å bruke Feide-tjenester fordi datakvaliteten til organisasjonene er dårlig. Derfor følger Utdanningsdirektoratet og Sikt opp over 100 vertsorganisasjoner i grunnopplæringen med dårlig datakvalitet. 

Målet er at alle vertsorganisasjoner får økt datakvalitet før skoleåret 2023. Vi fokuserer spesielt på at alle vertsorganisasjoner som mangler utdanningsgrupper får registrert dette til skolestart høsten 2023.

Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å ta en datakvalitetsjekk for å se om dere har feilmeldinger om manglende gruppeinformasjon 

 

Innsiktsfase: Utvide rollene i grunnopplæringen

Utdanningsdirektoratet gjennomfører nå et innsiktsprosjekt for å se om det er behov for utvidede roller og flere grupper i Feide.

Prosjektet startet i desember 2022 og planlegges å ferdigstilles i juni 2023. 

Ta kontakt Utdanningsdirektoratet på feidepost@udir.no hvis dere har behov eller innspill på roller i Feide.

Innsiktsfase: Grupper for voksenopplæringen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) arbeider i samarbeid med Utdanningsdirektoratet med å utforme læreplaner for voksenopplæringen. Planen er at læreplanene blir publisert mars 2024 og tatt i bruk august 2024.  

Les mer om prosjektet om grupper for voksenopplæringen på Utdanningsdirektoratet sine sider

Vi ser på hvordan læreplanene i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal innlemmes i Feide

Vi anbefaler vertsorganisasjoner å avvente med å registrere fag for voksenopplæring som annet-grupper til informasjon om nye lærerplaner er klare. Informasjon om hvordan grupper for voksenopplæring skal registreres i Feide blir publisert på feide.no når dette er avklart. 

Ferdig: Videreutvikling av gruppe-API-et

Tilbakemeldingene vi har fått fra tjenesteleverandører viste at gruppe-API ikke var tilstrekkelig for alle tjenester.

I dag mottar tjenesten gruppeinformasjon ved innlogging. Det betyr at grupper og gruppemedlemskap ikke blir oppdatert før brukeren logger inn på en tjeneste. Gruppe-API fungerer fint for tjenester som brukes jevnlig i undervisningen, der oversikt over medlemmene i gruppene blir oppdatert når tjenesten benyttes av elevene og lærerne. 

API-et skaper derimot problemer for tjenester der gruppemedlemmene ikke logger inn på tjenesten, men hvor tjenesten fortsatt har behov for en oversikt over grupper og gruppemedlemmer. Dette kan for eksempel være tjenester som benyttes for administrering av lisenser, læringsanalyse og oppfølging av elever.

Ut ifra disse tilbakemeldingene så ble det satt i gang arbeid våren 2023 med å utvide gruppe-API-et. Det utvidede gruppe-API-et det ble satt i produksjon november 2023.

Med det utvidede gruppe-API-et så kan tjenesteleverandører som har behov for det, hente ut alle grupper til en organisasjon eller skole, og hente dette før noen har logget inn. Dette gir mulighet å jevnlig oppdatere grupper i tjenestene uavhengig om brukerne har logget inn.

Les mer om videreutvikling av gruppe-API-et

Ferdig: Feilmelding om at feil rolle er registrert i grupper

Basert på tilbakemeldingene fra tjenesteleverandører om at feilregistrering av rolle av vertsorganisasjon fører til personvernbrudd i sine tjenester, implementerte vi en ny feilmelding i datakvalitetsjekken i september 2023. 

Den nye feilmeldingen “Missing roles in affiliations” skal sjekke om rollen til brukeren samsvarer med rollen den har i utdanningsgrupper, basisgruppe eller andre-grupper. 

Denne feilmeldingen skal gjøre det enklere for vertsorganisasjoner å oppdage om det har oppstått et personvernbrudd. 

Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å ta en datakvalitetssjekk for å sjekke om dere har denne feilen.

Ferdig: Feilmelding om at feil skole er registrert i grupper

Basert på tilbakemeldingene fra lærere om at grupper ikke alltid blir oppdatert når brukere f.eks. bytter skole, har vi implementert en ny feilmelding i datakvalitetsjekken.   

Den nye feilmeldingen “Missing schools in orgunits/orgs” skal sjekke om skoletilhørighet på en bruker samsvarer med skolen som er registrert i utdanningsgrupper, basisgruppe eller andre-grupper. 

Denne feilmeldingen skal gjøre det enklere for vertsorganisasjoner å fange opp brukere som har byttet skole, slik at de får oppdatert skoletilhørighet og grupper (utdanningsgrupper, basisgruppe og andre-grupper). 

Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å ta en datakvalitetssjekk for å sjekke om dere har denne feilen.

 

Ferdig: Feilmelding om registrering av feil grupper for gjeldende skoleår

Basert på tilbakemeldingene fra tjenesteleverandører om at undervisningsgrupper ikke alltid blir oppdatert ved nytt skoleår hos flere vertsorganisasjoner, har vi implementert en ny feilmelding i datakvalitetsjekken september 2023. 

Tidligere ble det kun generert feilmeldinger hvis brukeren ikke hadde registrert noen utdanningsgrupper, eller hvis brukeren hadde registrert utdanningsgrupper fra forrige skoleår. Gruppe-API-et til Feide sender ikke ut informasjon til tjenester om grupper der sluttdatoen er passert. For tjenesteleverandører ser det ut som brukeren ikke har registrert noen grupper, mens for vertsorganisasjonen ser det ut som at det er registrert grupper på brukeren. Dette har skapt en del forvirring over hvor feilen ligger og har vært tidkrevende å sjekke opp for vertsorganisasjoner.  

Den nye feilmeldingen skal sjekke om en bruker har registrert minst en undervisningsgruppe for gjeldene skoleår. 

Etter implementeringen av disse feilmeldingene, økte andelen av vertsorganisasjoner med dårlig datakvalitet fra 132 (20 prosent) i mai 2023 til 304 (44 prosent) i november 2023. Det viser seg at flere vertsorganisasjoner har registrert utdanningsgrupper, men ikke for gjeldende skoleår på flere, eller alle lærere og elever. 

Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å ta en datakvalitetssjekk for å sjekke om dere har denne feilen.

Ferdig: Feilmeldinger om doble brukere i datakvalitetssjekken

I august 2023 ble det innført flere nye datakvalitetsjekker i Feides datakvalitetsverktøy som fanger opp doble brukerkontoer. Disse sjekker om det finnes flere Feide-kontoer med samme brukernavn, e-post eller nasjonalt identitetsnummer.   

Vi hadde fått mange tilbakemeldinger fra tjenesteleverandører om at de opplevede personvernbrudd i sine tjenester på grunn av feilregistrering hos vertsorganisasjoner, i tillegg til problemer for med innlogging med ID-porten for personer med flere Feide-kontoer hos en vertsorganisasjon.   

Det er et personvernbrudd hvis forskjellige personer får tilgang til hverandre sine personopplysninger i tjenester. 

De nye sjekke skal gjøre det enklere for vertsorganisasjoner å fanger opp feil som kan føre til personvernbrudd, eller at brukere ikke får logget inn i Feide-tjenester.  

Vi anbefaler at alle Feide-administratorer å ta en datakvalitetssjekk for å sjekke om dere har feil som fanges opp av de nye sjekkene. 

Ferdig: Hjelpe-side for Feide-administratorer

Vi har samlet all informasjon til Feide-administratorer på én side i Feide kundeportal. Denne siden skal gjøre det enklere for deg som Feide-administrator å sette deg inn i rollen og oppgavene dine. Hjelp-siden er tilgjengelig for alle vertsorganisasjoner i Feide kundeportal.

Løsningen ble laget av 6 studenter som jobbet hos Sikt sommeren 2022, og ble ferdig utviklet oktober 2023. 

 

 

 

 

Ferdig: Informasjon til Feide-administrator om feilsøking

I Feide kundeportal finnes det en del verktøy for feilsøking som du som Feide-administrator kan bruke. Det er ikke alltid like lett å identifisere hva feilen skyldes.

Vi har derfor laget innhold om hvordan du som Feide-administrator kan feilsøke innloggingsproblemer:

Ferdig: Implementere feilmeldinger om krav registrering av undervisningsgruppe og basisgruppe i datakvalitetsjekken

Basert på tilbakemeldingene fra tjenesteleverandører om at undervisningsgrupper ikke ble registrert hos flere vertsorganisasjoner, implementerte vi to nye feilmeldinger i datakvalitetsjekken. 

Disse feilmeldingene skal sjekke om det er registrert basis- og undervisningsgrupper for en bruker.

 • Missing education groups for teacher or pupil: Sjekker om brukere med rollen elev eller lærer har registrert minst en utdanningsgruppe.
 • Missing basis groups for pupil: Sjekker om brukere med rollen elev har registrert minst en basisgruppe.

Etter implementeringen av disse feilmeldingene, økte andelen av vertsorganisasjoner med dårlig datakvalitet fra 38 (6 prosent) i januar 2022 til 132 (20 prosent) i mai 2022. Det viser seg at flere vertsorganisasjoner har kun registrert basisgrupper og ikke noen undervisningsgrupper på flere, eller alle, lærere og elever. 

Vi anbefaler derfor vertsorganisasjoner å ta en datakvalitetssjekk.

Ferdig: Veiledning og sjekkliste for god datakvalitet

For å unngå problemer med å bruke tjenester med Feide-innlogging må vertsorganisasjonene ha god datakvalitet. Data være registrert korrekt og være oppdatert. 

Du som Feide-administrator har tilgang til verktøy i Feides kundeportal som gjør det mulig for deg å sjekke opp datakvaliteten til din organisasjon. 

Feilmeldingene i rapporten kan være vanskelig å forstå. Derfor har vi laget en sjekkliste for god datakvalitet. 

Vi anbefaler derfor at alle vertsorganisasjoner tar en datakvalitetsjekk og går gjennom sjekklisten.