Prosjekt: Videreutvikling av gruppe-APIet

I dag har tjenester i Feide tilgang til gruppeinformasjonen som klasser, fag, trinn, programområde og utdanningsprogram fra Utdanningsdirektoratet sin GREP-database. Dette gir tjenesteleverandørene mulighet til å tilpasse innholdet i en tjeneste til hvor elevene er i utdanningsløpet.

Ved å bruke gruppe-APIet kan tjenester hente informasjon om alle lærere og elever i en gruppe, uten at hver enkelt elev har logget inn på forhånd. Dette gir lærere mulighet å planlegge undervisningen før skolestart uten å vente på at alle elevene må logge seg inn på tjenesten. Læreren som logger inn på tjenesten får en komplett oversikt over alle elevene i klassen eller utdanningsgruppen.

Bakgrunn for videreutviklingen

Både resultatene fra innsiktsarbeidet om Feide-grupper og ønsker om endringer fra sektoren viser at dagens gruppe-API ikke er tilstrekkelig.

Det er behov for å videreutvikle gruppe-APIet fordi

  • Noen tjenester har behov for å ha oversikt over alle grupper, brukere i en vertsorganisasjon eller brukere ved en skole før noen har logget inn
  • Noen tjenester har behov for å oppdatere denne oversikten for å forsikre seg om at de har oversikt over grupper eller elever gjennom hele skoleåret

For at en tjeneste skal få en komplett oversikt over gruppene hos en vertsorganisasjon må de i dag enten 

  • Få vertsorganisasjonen til å sende en oversikt over grupper for alle sine brukere fra systemene deres
  • Be vertsorganisasjonen om å få alle lærere til å logge inn på tjenestene ved skolestart

Begge disse måtene er ressurskrevende for alle parter, og dette sikrer bare oversikt over grupper og gruppemedlemmer ved starten av skoleåret.

Hvis det skjer endringer med gruppemedlemmer i løpet av skoleåret, blir ikke oversikten oppdatert. Dette fungerer fint for tjenester som brukes jevnlig i undervisningen, der oversikt over medlemmene i gruppene blir oppdatert når tjenesten benyttes av elevene og lærerne.

Dette kan skape problemer for tjenester der gruppemedlemmene ikke logger inn på tjenesten, men hvor tjenesten fortsatt har behov for en oversikt over grupper og gruppemedlemmer. Dette kan for eksempel være tjenester som benyttes for administrering av lisenser, læringsanalyse og oppfølging av elever.  

Hvis det er gjort noen feil med registrering av gruppene ved skolestart, eller ikke alle brukere er registrert med alt av gruppeinformasjon, kan dette bli vanskelig og tidkrevende å rydde opp i for tjenesteleverandøren.

Siden tjenesten mottar gruppeinformasjon ved innlogging, kan det bli vanskelig å vite om gruppene var feilregistrert eller om brukeren ikke benytter verktøyet enda. Dette har resultert i at tjenester lagrer unødvendig mengder med data siden de er usikre om informasjonen kan slettes.

Hvilken informasjon blir tilgjengelig?

Vi har gjennomført en kartlegging og fått oversikt over behovene som gruppe-APIet ikke dekker i dag.

Behovene som kom frem fra kartleggingen er å

  • Hente gruppeinformasjon fra vertsorganisasjoners Feide-katalog utenom en innloggingssesjon, altså uavhengig om en bruker er pålogget eller ikke
  • Liste ut alle grupper ved en organisasjon eller organisasjonsenhet (skoleeier eller skole)
  • Liste ut medlemmer i et trinn, programområde og utdanningsprogram
  • Liste ut alle medlemmer ved en organisasjon eller organisasjonsenhet (skoleeier eller skole)
  • Hente informasjon om medlemmer i en gitt gruppe. Dette krever at tjenesten vet ID-en til gruppen
  • Hente basisinformasjon om alle gruppemedlemmer tilsvarende dagens gruppe-API som navn og brukernavn (eduPersonPrincipalName). Etter hvert kan det bli aktuelt med mer informasjon som e-post og fødselsnummer

Formatet på informasjonen blir i utgangspunktet tilsvarende dagens gruppe-API. Se dagens gruppe-API endepunkter

Hvilken rekkefølge endepunktene blir tilgjengelig og hvilken informasjon som kan bli utlevert, avhenger av testgruppen.

Vi legger til rette for å kunne utvide APIet med flere spørringer hvis det er et behov etter hvert.

Hva skjer videre?

Etter at gruppe-APIet er videreutviklet, ønsker vi en utprøving av dette sammen med utvalgte tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner. Dette vil være tidlig i 2023.  

På denne måten kan vi verifisere at den tekniske løsningen fungerer tilfredsstillende i en setting med reelle data og bruk. 

Etter utprøving vil det nye gruppe-APIet bli satt i produksjon og tatt i bruk av tjenester utenfor testgruppen. Målet er at APIet er i produksjon før sommeren 2023. 

Ønsker du å teste gruppe-APIet?

Tjenesteleverandører som ønsker å prøve det nye gruppe-APIet må gjøre dette sammen med en vertsorganisasjon. Du som tjenesteleverandør må på forhånd godkjenne datauttrekket med en eller flere vertsorganisasjoner for å kunne delta i testingen av API-et. 

Ønsker du å melde deg som deltager i utprøvingen? Ta kontakt på kontakt@sikt.no med en beskrivelse av case for hvordan du skal bruke APIet. Er casen aktuell for testing, vil vi ta kontakt med deg med mer informasjon om prosjektet og hva det innebærer å være deltager. 

Hva er status for dette prosjektet?

Per februar 2023 holder vi på med tidlig utprøving av gruppe-APIet med noen tjenesteleverandører og vertsorganisasjoner. Hvis alt går etter planen, er APIet tilgjengelig for utprøving tidlig i 2023, og i produksjon sommeren 2023.

Oppdatering med datoer kommer forløpende.

Følg med på status for prosjektet på Feide veikart

Videreutviklingen av gruppe-APIet dekker ikke behovene for min tjeneste

Vi har gjennomført en kartlegging og fått oversikt over behovene som gruppe-APIet ikke dekker i dag. Hvis du som tjenesteleverandør har andre behov enn det som er nevnt over, må du gjerne gi oss en tilbakemelding på det.

Send oss tilbakemelding enten via e-post til kontakt@sikt.no, eller send oss tilbakemelding via dette skjemaet