ungweb.no

UNGweb.no er ein ungdomsportal med målgruppe ungdom mellom 15-25 år. UNGweb.no er eit verktøy for å synleggjere moglegheiter for ungdom i Møre og Romsdal fylke, og ein arena for medverknad. Reell medverknad er avgjerande for å lukkast med å skape identitet og tilhøyre til heimplassen. Dei fora kor medverknad er mulig, som ungdomsråd, elevråd, deltaking i frivillige organisasjonar osb, er ofte organisert på vaksnes vis. Gjennom bruk av dagens teknologi skal UNGweb vere ein møteplass kor ungdom sjølv utviklar ein medverknadsarena.

Tjenestetilbyder:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Mer informasjon:
https://ungweb.no/UNGweb/Nyttig/Om-oss
TjenesteID:
23539