Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er en tjeneste utviklet for å bistå lærere i kartlegging av norskferdigheter hos elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Den som kartlegger bør ha kompetanse i norsk som andrespråk. Skoleeier må signere databehandleravtalen med Utdanningsdirektoratet før skolen kan benytte verktøyet. Les mer på https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagspesifikk-stotte/kartleggingsverktoy-i-grunnleggende-norsk/