ungweb.no

UNGweb.no er ein ungdomsportal med målgruppe ungdom mellom 15-25 år. UNGweb.no er eit verktøy for å synleggjere moglegheiter for ungdom i Møre og Romsdal fylke, og ein arena for medverknad. Reell medverknad er avgjerande for å lukkast med å skape identitet og tilhøyre til heimplassen. Dei fora kor medverknad er mulig, som ungdomsråd, elevråd, deltaking i frivillige organisasjonar osb, er ofte organisert på vaksnes vis. Gjennom bruk av dagens teknologi skal UNGweb vere ein møteplass kor ungdom sjølv utviklar ein medverknadsarena.

Tilbake til lista over alle tjenester