Innloggingstjeneste for administrative websystemer ved Det medisinske fakultet, NTNU

Innloggingstjeneste for diverse administrative systemer ved Det medisinske fakultet, NTNU. Systemene inkluderer blant annet Timepl@n, MCQ/FVO database, PBL på nett.

Tilbake til lista over alle tjenester