Endringer på Feide testbrukere

07.10.2022 13:30

[English version follows the Norwegian text.] 

Vi jobber med en opprydding av testbrukere i Feide. Som følge av dette, blir det noen endringer på hvordan tjenesteleverandører kan logge inn på tjenestene sine med testbrukere. 

Endringen vil tre i kraft fra onsdag 19. oktober 2022. Gamle testbrukere vil være tilgjengelig frem til onsdag 9. november 2022.

Kort sammendrag av endringen

Fra onsdag 19. oktober, så må tjenesteleverandører velge "Feide testbrukere" på innloggingssiden for å logge inn med testbrukere og "Feide tjenestelevererandører" for å logge inn med personlige brukerkontoer. 

Alle generelle testbrukere har nå fått samme passord. Tjenesteleverandørene skal ha fått en e-post med dette passordet. Hvis du ikke har mottatt en e-post, ta kontakt med Feide på kontakt@sikt.no

Det blir også noen mindre justeringer på organisasjonstilhørighet og personnummer på noen av testbrukerne. 

Konfigurasjon av testbrukere i kundeportalen vår blir også samkjørt mellom OpenID Connect og SAML 2.0. 

I en overgangsfase frem til onsdag 9. november, vil de gamle testbrukerene fortsatt være tilgjengelig i "Feide tjenesteleverandører" og "Gamle Feide testbrukere" valgene. 

Endring på innlogging for tjenester som benytter SAML 2.0

For tjenester som benytter SAML 2.0, har vi i dag to valg i organisasjonslisten med testbrukere: 

 • Feide 
 • Tjenesteleverandør 

Det første valget inneholder kun testbrukere, mens det andre valget inneholder både testbrukere og personlige brukerkontoer for tjenesteleverandører. 

Etter omleggingen, endres dette til "Feide testbrukere" og "Feide tjenesteleverandører": 

"Nytt innloggingsvindu med Feide testbrukere og Feide tjenesteleverandører som alternativer. Skjermbilde"

Testbrukerne fra "Feide" og "Tjenesteleverandør" samles i det nye valget for "Feide testbrukere". De personlige brukerkontoene til tjenesteleverandørene vil være tilgjengelig under "Feide tjenesteleverandører". 

Gamle testbrukere i SAML 2.0

De gamle testbrukerne i Tjenesteleverandør-valget vil fortsatt være tilgjengelig under "Feide tjenesteleverandører". De gamle testbrukerne i Feide-valget vil være tilgjengelig under valget "Gamle Feide testbrukere": 

"Innloggingsvindu med Gamle Feide testbrukere. Skjermbilde"

Endring på innlogging for tjenester som benytter OpenID Connect

For tjenester som benytter OpenID Connect, har vi i dag et valg "Feide testbrukere". Dette inneholder både testbrukere og personlige brukerkontoer for tjenesteleverandører. 

Etter omleggingen, vil disse valgene endres til "Feide testbrukere" og "Feide tjenesteleverandører": 

"Nytt innloggingsvindu med Feide testbrukere og Feide tjenesteleverandører som alternativer. Skjermbilde"

Testbrukerne vil være tilgjengelig i valget for "Feide testbrukere". De personlige brukerkontoene til tjenesteleverandørene vil være tilgjengelig under "Feide tjenesteleverandører". 

Gamle testbrukere i OpenID Connect

De gamle testbrukerne som tidligere var tilgjengelig under "Feide testbrukere" vil fortsatt være tilgjengelige under "Feide tjenesteleverandører". 

Endringer på testbrukere

Det blir også noen justeringer på data tilknyttet testbrukerne: 

 • Samme passord på alle generelle testbrukere: Tidligere hadde forskjellige generelle testbrukere forskjellige passord. Nå endres dette til samme passord på alle. Tjenesteleverandørene skal ha mottatt passordet i e-post. Hvis dere ikke har mottatt det, ta kontakt med Feide på kontakt@sikt.no
 • Endring på domenenavn: Alle testbrukerne samles under domenet "testusers.feide.no". Tidligere testbrukere lå under domenene "feide.no" og "spusers.feide.no". 
 • Endring på organisasjonstilknytning: Mange av testbrukerne var tilknyttet Oslo kommune med organisasjonsnummer NO976820037 og Trondheim kommune med organiasjonsnummer NO969999536. Disse er nå endret til Test kommune med organisasjonsnummer NO713293725 og Innvikdal kommune med organisasjonsnummer NO738893611. 
 • Endring på fødselsnummer som kan være reelle: Vi hadde noen testbrukere med fødselsnummer som var generert etter en algoritme som kunne gi fødselsnummer som stemte med reelle personer. Disse er nå endret til fødselsnummer som ikke kan være reelle. 

Administrasjon av testbrukere i kundeportalen 

Etter endringen, vil det være de samme valgene i kundeportalen for å administrere testbrukere for SAML 2.0 og OpenID Connect tjenester: 

"Valg for å administrere testbrukere i kundeportalen vil være de samme: Tillat innlogging med tjenesteleverandør-brukere og tillat innlogging med Feides testbrukere. Skjermbilde"

Disse valgene finnere dere på hver enkelt konfigurasjon tjenestene deres har. 

Når vi flytter testbrukere fra det gamle "Tjenesteleverandør" valget til det nye "Feide testbrukere" valget, vil vi samtidig aktivere testbrukere for alle konfigurasjonene som i dag har aktivert innlogging med testbrukere i Tjenesteleverandør-organisasjonen.  

Dette gjør vi for å sikre at tjenesteleverandørene fortsatt har mulighet til å logge inn med testbrukere. 

Etter at vi har oppdatert konfigurasjonene, kan dette endres tilbake av Feide-administratorene hos tjenesteleverandørene. Dette gjøres ved å velge å redigere tjenesten, gå inn på hver enkelt konfigurasjon på tjenesten, og endre valgene under "Testbrukere". 

Changes to Feide test users 

We are working on a cleanup of test users in Feide. As part of this cleanup, there will be some changes to how service providers can log into their services with test users. 

The changes will become available from Wednesday 19th October 2022. The old test users will be available until Wednesday 9th November 2022. 

Short summary of the changes 

From Wednesday 19th of October, serivce providers must choose "Feide test users" on the login page to log in with test users, and "Feide service providers" to log in using personal user accounts. 

All generic test users will get the same password. Service providers should have received an email with this password. If you have not received an email, contact Feide at kontakt@sikt.no

There will also be some minor changes to the organization and national identity number for some of the test users. 

Management of test users in our customer portal will also be adjusted to work the same way for OpenID Connect and SAML 2.0 services. 

During a transition period until Wednesday 9th of November, the old test users will still be available in the "Feide service providers" and "Old Feide test users" options. 

Changes to login for services using SAML 2.0 

Services using SAML 2.0 currently have two options for in the organization list with test users: 

 • Feide 
 • Service Provider 

The first option contains only test users, while the other option contains both test users and personal user accounts for service providers. 

After the changes, these options will be changed to "Feide test users" and "Feide service providers": 

"New login window with Feide test users and Feide service providers as options. Screenshot"

Test users from "Feide" and "Service Provider" will be combined to form the new option for "Feide test users". The personal user accounts for service providers" will be available in "Feide service providers". 

Old test users in SAML 2.0 

The old test users in the Service Provider option will remain available in "Feide service providers". The old test users in the Feide option will remain available in "Old Feide test users": 

"Login window with Old Feide test users. Screenshot"

Changes to login for services using OpenID Connect 

Services using OpenID Connect currently have a single option on the login page for test users ("Feide test users"). This option provides access to both test users and personal user accounts for service providers. 

After the changes, these choices will be changed to "Feide test users" and "Feide service providers": 

"New login window with Feide test users and Feide service providers as options. Screenshot"

The test users will be available in the "Feide test users" option. The personal user accounts for service providers will be available in the "Feide service providers" option. 

Old test users in OpenID Connect 

The old test users that were available in "Feide test users" will remain available in the "Feide service providers" option. 

Changes to test users 

Furthermore, there will be some changes to the data associated with the test users: 

 • Same password on all test users: Previously different generic test users had different passwords. We are changing these to use the same password. Service providers should have received the new password in an email. If you have not received the password, contact Feide at kontakt@sikt.no
 • Changed domain name: All test users will be using the same domain name "testusers.feide.no". This replaces the previous domain names "feide.no" and "spusers.feide.no". 
 • Changed organization: Many test users were connected to Oslo kommune with organization number NO976820037 and Trondheim kommune with organization number NO969999536. These are now changed to Test kommune with organization number NO713293725 and Innvikdal kommune with organization number NO738893611. 
 • Changes to national identity numbers that can be real: We had some test users with national identity numbers that were generated with an algorithm that could provide numbers that corresponded to real persons. These have now been changed to national identity numbers that cannot be real. 

Management of test users in the customer portal 

After the changes, the same choices will be available for managing test users for SAML 2.0 and OpenID Connect services: 

"Options for managing test users in the customer portal will remain the same: Allow login with service provider users and allow login with Feide's test users. Screenshot"

These options are available on each of the configurations your service has. 

When we migrate test users from the old "Service Provider" option to the new "Feide test users" option, we will activate test users for all configurations that have activated login with test users in the Service Provider organization. This is done to ensure that service providers can continue to log in using test users. 

After we have updated the cofigurations to enable test users, Feide administrators at the service providers can update the configurations of test users for their services. To do this, edit the service, access each configuration in the service, and change the options under "Test users".