Innovasjon

Trygg og enkel datadeling tilrettelegger for innovasjon 

Norge skal være verdensledende på utdanning og forskning. Skal vi nå dette målet er vi avhengig av moderne og fremtidsrettede tjenester.  

For at leverandører skal kunne utvikle og levere gode digitale tjenester til utdanning og forskning, trenger de tilgang til data. Til nå har det vært ressurskrevende for leverandører å få tilgang, noe som har hindret innovasjon.  

Nye Feide tilrettelegger for innovasjon fordi tjenesten gjør datadeling mellom leverandører og institusjoner trygt og enkelt. Med sikker tilgang til data kan leverandørene konsentrere seg om å lage gode tjenester og godt innhold til utdanning og forskning. 

Bedre tilpasset undervisning 

Alle elever har rett til tilpasset undervisning, men det har tradisjonelt variert i hvor stor grad lærere har hatt mulighet til å gjennomføre dette.  

Brukertilpassede tjenester er en sterk teknologitrend, og i utdanningen ser vi at digitale læringsressurser som tilpasser seg elevens nivå, husker elevens progresjon og endrer visning ut i fra elevens egne preferanser, kan være et viktig virkemiddel for å forbedre den tilpassede undervisningen i skolen.  

Utvikling av slike ressurser vil i hovedsak skje i markedet for digitale læremidler, og forutsetter at leverandørene får tilgang til elevdata. Plattformen for datadeling i nye Feide kan på denne måten bidra til at det utvikles gode læringsressurser som tilpasser seg elevens forutsetninger og behov. 

Med tilgang på flere og bedre brukertilpassede ressurser kan kvaliteten på den tilpassede undervisningen i skolen øke.